Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 23

8.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków nałożonych niniejszym rozporządzeniem, rozporządzenie to musi wejść w życie natychmiast. Komisja poinformuje osoby zainteresowane o powodach, dla których wprowadza się niniejsze rozporządzenie, zapewni im możliwość przedstawienia uwag w odniesieniu do tych powodów oraz dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia w celu uwzględnienia uwag oraz ewentualnych dostępnych informacji dodatkowych,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 10 października 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone, poprzez dodanie do niego trzech osób w związku z informacjami o ich związkach z siecią Al-Kaida.

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze­ nia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

L 299/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: 1) Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); data urodzenia: 2.3.1984 r.; miejsce urodzenia: Bahrajn; nr paszportu: 1632207 (Bahrajn); dodatkowe informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej, obejmującej również dostarczanie elementów elektrycznych używanych w urządzeniach wybuchowych, komputerach, urządzeniach GPS oraz sprzęcie wojskowym; b) szkolony przez AlKaidę w Azji Południowej w posługiwaniu się bronią lekką i materiałami wybuchowymi, walczył wraz z Al-Kaidą w Afganistanie; c) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; d) skazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu, gdzie odbywa resztę kary; 2) Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (pseud. a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal); data urodzenia: 15.1.1968 r.; miejsce urodzenia: Al-Muharrak, Bahrajn; obywa­ telstwo: bahrańskie; dodatkowe informacje: a) z Bahrajnu finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida; b) w styczniu 2008 r. skazany przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; zwolniony po wyroku trybunału i odbyciu kary; c) zamieszkały w Bahrajnie (maj 2008 r.); 3) Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (pseud. a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy); data urodzenia: 1.1.1965 r.; obywatelstwo: katarskie; nr paszportu: 00685868 (Katar); nr dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar); dodatkowe informacje: a) z Kataru finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida, udzielał finansowego wsparcia i działał w imieniu przywódców Al-Kaidy, w tym transportował rekrutów do ośrodków treningowych Al-Kaidy w Azji Południowej; b) w styczniu 2008 r. skazany zaocznie przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; c) aresztowany w Katarze w marcu 2008 r.; odbywa karę w Katarze (czerwiec 2008 r.).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 40 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 34 z 20088.11.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

 • Dz. U. L299 - 25 z 20088.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L299 - 17 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.