Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 25

Strona 1 z 9
8.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/25

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

(Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji,


(5)

Nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbli­ żenia przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych w pełnym zakresie. Wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpo­ średni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrz­ nego. Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać państw członkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich używanie, ale powinna brać je pod uwagę jedynie w odniesieniu do związków między nimi a znakami towarowymi naby­ tymi przez rejestrację. Państwa członkowskie powinny posiadać także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejes­ tracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz proce­ dury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaś­ nięcia lub nieważności znaków towarowych. Niniejsza dyrektywa nie powinna wykluczać stosowania do znaków towarowych przepisów państw członkow­ skich innych niż zawarte w prawie o znakach towaro­ wych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konku­ rencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsu­ mentów. Osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawo­ dawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasad­ niczo jednakowe we wszystkich państwach członkow­ skich. W tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożli­ wiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsię­ biorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Treść dyrektywy Rady 89/104/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (3) została zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona. Przepisy w zakresie znaków towarowych stosowane w państwach członkowskich przed wejściem w życie dy­ rektywy 89/104/EWG zawierały różnice, które mogły przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogły zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Z tego względu niezbędne było zbliżenie tych przepisów w celu zapew­ nienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrz­ nego. Ważne jest, aby nie pominąć rozwiązań i korzyści, jakie system znaku towarowego Wspólnoty może przynieść przedsiębiorstwom pragnącym uzyskiwać uprawnienia do znaków towarowych.

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 44. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 76) oraz decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. (3) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 1. (4) Zob. załącznik I, część A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 40 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 34 z 20088.11.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

 • Dz. U. L299 - 23 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L299 - 17 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.