Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 34

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 34

L 299/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE (2008/836)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,


mając na uwadze, co następuje:

(1)

dotyczące zakończonych, trwających i przyszłych cywilnych i wojskowych operacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego, prowadzonych pod auspicjami Rady, są po zakończeniu tych misji i operacji archiwizowane przez SGR i uznawane odtąd za dokumenty przechowywane przez Radę.

Dokumenty dotyczące cywilnych i wojskowych operacji Unii Europejskiej w dziedzinie zarządzania kryzysowego, o ile nie są przechowywane przez instytucje UE, nie są objęte zakresem prawa wspólnotowego dotyczącego archiwów historycznych i publicznego dostępu do doku­ mentów. Ponieważ dokumenty te odnoszą się do obszarów działań Unii Europejskiej, powinny być archiwizowane przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej (zwany dalej „SGR”). Dokumenty te powinny być uzna­ wane odtąd za dokumenty przechowywane przez Radę i zostać objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicz­ nego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (1) oraz rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczącego udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospo­ darczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2),

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują dokumentów związanych z kwestiami pracowniczymi, umów ze stronami trzecimi ani dokumentacji z tym związanej ani też dokumentów ulotnych.

(2)

3. SGR zapewnia, aby dokumenty opatrzone przez państwa członkowskie lub inne organy klauzulą tajności były chronione zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa, przy­ jętymi na mocy decyzji Rady 2001/264/WE (3).

4. Państwa członkowskie wspomagają SGR w uzyskiwaniu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. W celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 354/83 dokumenty

(1) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. (2) Dz.U. L 43 z 15.2.1983, s. 1.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przechowywane w określonym miejscu w archiwach. Pracownicy zajmujący się tymi dokumentami zostają przeszkoleni w zakresie z dokumentów dotyczących europejskiej polityki bezpieczeń­ stwa i obrony oraz w zakresie postępowania z dokumentami opatrzonymi klauzulą tajności w tej dziedzinie.

(3) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

8.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/35

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2008 r. Przewodniczący

P. SELLAL

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 40 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 25 z 20088.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L299 - 17 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.