Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 40

Strona 1 z 3
L 299/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2008/838/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Wdrażanie planu szczepień interwencyjnych realizowa­ nego przez Portugalię zostało zakończone przed dniem 31 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 8 decyzji 2008/285/WE Portugalia przed­ stawiła sprawozdanie z wdrożenia planu szczepienia zapobiegawczego i zdała sprawozdanie Stałemu Komite­ towi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Na podstawie informacji przekazanych przez Portugalię można ocenić, że ognisko zostało skutecznie opanowane. W oparciu o ocenę dalszego ryzyka Portugalia uważa, że w gospodarstwie hodowlane kaczki krzyżówki dużej wartości są wciąż narażone na potencjalne ryzyko zara­ żenia grypą ptaków, w szczególności poprzez możliwy pośredni kontakt z dzikimi ptakami. Co za tym idzie, Portugalia zdecydowała o kontynuacji szczepień prze­ ciwko grypie ptaków jako środka długoterminowego poprzez wdrożenie planu szczepienia zapobiegawczego w gospodarstwie narażonym na ryzyko w regionie Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, w którym utrzymywane są takie kaczki krzyżówki. W piśmie z dnia 10 września 2008 r. Portugalia prze­ kazała Komisji do zatwierdzenia plan szczepienia zapo­ biegawczego. Zgodnie z powyższym planem szczepienia zapobiega­ wczego Portugalia planuje wprowadzić szczepienia zapo­ biegawcze, które mają być stosowane do dnia 31 lipca 2009 r. W swoich opiniach naukowych w sprawie stosowania szczepionek w celu zwalczania grypy ptaków, sporządzo­ nych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w 2005 r. (3), 2007 r. (4) i 2008 r. (5), panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt stwierdził, że szcze­ pienia interwencyjne i zapobiegawcze przeciwko grypie ptaków są cennym narzędziem uzupełniającym środki zwalczania tej choroby.

(8)

Dyrektywa 2005/94/WE ustanawia niektóre środki zapo­ biegawcze, odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz podniesienia poziomu świadomości i przygotowania właściwych organów i środowiska rolniczego na zagrożenie tą chorobą. Od września 2007 r. ogniska nisko zjadliwej grypy ptaków występowały w niektórych gospodarstwach drobiarskich w środkowo-zachodniej części Portugalii, w szczególności w gospodarstwach hodujących drób w celu odnowy populacji zwierzyny łownej. Portugalia podjęła środki zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w celu kontroli rozprzestrzeniania się tej choroby. Ocena ryzyka przeprowadzona przez Portugalię wyka­ zała, że gospodarstwa utrzymujące kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos) w celu odnowy populacji zwierzyny łownej („kaczki krzyżówki”) mogą stwarzać znaczne i bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się grypy ptaków w Portugalii lub innych państwach członkow­ skich. Portugalia zdecydowała się więc wprowadzić szczepienia interwencyjne w celu opanowania ogniska tej choroby. Decyzją Komisji 2008/285/WE (2) zatwierdzono plan szczepień interwencyjnych przekazany przez Portugalię. W decyzji tej przewidziano również pewne środki, które mają być stosowane w gospodarstwie, w którym utrzy­ mywane są szczepione kaczki krzyżówki i w gospodar­ stwach z nieszczepionym drobiem, w tym ograniczenia w przemieszczaniu szczepionych kaczek krzyżówek, ich jaj wylęgowych i kaczek krzyżówek, które wylęgły się z tych jaj, zgodnie z zatwierdzonym planem szczepień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 34 z 20088.11.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

 • Dz. U. L299 - 25 z 20088.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L299 - 17 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.