Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 3 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 5/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 3 POZ 12

L 3/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 5/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 73, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aby zaradzić tej sytuacji, niezależnej od producentów, i uniknąć ich niesłusznego karania, należy wyznaczyć producentom dodatkowy termin składania deklaracji zbiorów i produkcji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2001 (2) przewiduje składanie przez producentów deklaracji zbiorów i produkcji najpóźniej do dnia 10 grudnia, w celu zapoznania się w odpowiednim czasie z sytuacją dotyczącą produkcji wina we Wspólnocie. W jednym z państw członkowskich zaistniał problem zdolności przerobowych w niektórych ośrodkach informatycznych, w których producenci muszą składać przedmiotowe deklaracje. Rozpatrzenie wszystkich deklaracji w tych ośrodkach przed wyznaczonym terminem jest niemożliwe.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2001, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 deklaracje, o których mowa w art. 2 i 4 tego rozporządzenia, można składać do dnia 31 stycznia 2008 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 176 z 29.6.2001, str. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 3 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L3 - 13 z 20085.1.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego składowania baraniny i mięsa koziego (Wersja skodyfikowana)

  • Dz. U. L3 - 10 z 20085.1.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 4/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L3 - 1 z 20085.1.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.