Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 10

Strona 10 z 22

Każdy nowy wniosek o członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu ARTEMIS kierowany jest do Rady Zarządzającej zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a). 2. Państwa członkowskie lub kraje stowarzyszone niebędące członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS stają się członkami po przekazaniu Radzie Zarządzającej pisemnej akceptacji niniejszego statutu oraz wszelkich innych przepisów regulujących funkcjonowanie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. 3. Każdy wniosek o członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu ARTEMIS ze strony kraju trzeciego jest rozpatrywany przez Radę Zarządzającą, która przedstawia zalecenie Komisji. Komisja może przedstawić wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w związku z przystąpieniem kraju trzeciego pod warunkiem pomyślnego zakończenia negocjacji ze wspólnym przedsiębiorstwem ARTEMIS. 4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego lub zaleceń w sprawie przystąpienia krajów trzecich podejmowane są przez Radę Zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, jakie działania wnioskodawcy będą miały dla realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. W przypadku każdego wniosku o członkostwo Komisja dostarcza Radzie terminowo informacje dotyczące oceny i, w stosownych przypadkach, decyzji Rady Zarządzającej. 5. Członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu ARTEMIS nie może zostać przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej. 6. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały podjęte jeszcze przed jego wycofaniem się na podstawie decyzji wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zgodnie z niniejszym statutem. Artykuł 5 Organy wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS 1. — — — — Organami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS są: a) Rada Zarządzająca, Dyrektor Wykonawczy, Rada Władz Publicznych, Komitet Przemysłowo-Badawczy. c) b)


Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawem głosu członka w Radzie Zarządzającej. Przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego nie dysponuje prawem głosu. Prawa głosu stowarzyszenia ARTEMISIA oraz władz publicznych są równe i wynoszą razem przynajmniej 90 % całkowitej liczby głosów. Pierwotny podział głosów przewiduje 50 % głosów dla stowarzyszenia ARTEMISIA i 50 % dla władz publicznych. Podział głosów pomiędzy władze publiczne ustalany jest co roku proporcjonalnie do środków wniesionych przez nie na rzecz projektów w dwóch poprzednich latach budżetowych. Komisja dysponuje minimum 10 % głosów. W trakcie pierwszego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych, w których nie więcej niż dwa państwa członkowskie ARTEMIS zadeklarowały środki publiczne na rzecz projektów w poprzednich latach budżetowych, Komisja dysponuje jedną trzecią głosów przypadających władzom publicznym. Pozostałe dwie trzecie głosów zostaje podzielone równo pomiędzy państwa członkowskie ARTEMIS. Prawa głosu dla każdego nowego członka niebędącego państwem członkowskim lub krajem stowarzyszonym określa Rada Zarządzająca przed przystąpieniem takiego członka do wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Decyzje podejmowane są większością przynajmniej 75 % łącznej liczby głosów, chyba że niniejszy statut stanowi wyraźnie inaczej. Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za swoje działania, które podejmują w Radzie Zarządzającej jako przedstawiciele. Rola i zadania

c)

d)

e)

f)

g)

h)

2.

Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za działalność wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i sprawuje nadzór nad realizacją jego działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.