Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 11

Strona 11 z 22

W szczególności Rada Zarządzająca: ocenia wnioski o członkostwo i przyjmuje lub zaleca zmiany w składzie członkowskim zgodnie z art. 4; decyduje o zakończeniu członkostwa każdego członka, który nie wykonuje swoich obowiązków i nie zaradzi temu w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Wykonawczego, nie naruszając postanowień Traktatu zapewniających zgodność z prawem wspólnotowym; przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zgodnie z art. 6 rozporządzenia; zatwierdza inicjatywy w sprawie zmiany niniejszego statutu zgodnie z art. 24; zatwierdza wieloletni plan strategiczny, w tym program badań, o którym mowa w art. 19 ust. 1; sprawuje nadzór nad ogółem działań wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS;


2. W przypadku gdy dane zadanie nie zostało przydzielone żadnemu z organów, należy ono do kompetencji Rady Zarządzającej. Artykuł 6 Rada Zarządzająca 1. a) Skład, prawa głosu i proces decyzyjny W skład Rady Zarządzającej wchodzą przedstawiciele członków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS oraz przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego.

d)

e)

f)

4.2.2008

g)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/61

nadzoruje postępy w realizacji wieloletniego planu strategicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1; zatwierdza, zgodnie z art. 18 ust. 4, roczny plan realizacji i roczny plan budżetu, o którym mowa w art. 19 ust. 3, w tym plan zatrudnienia; zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 19 ust. 4, oraz roczne sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe; mianuje, zwalnia lub wyznacza osobę zastępującą Dyrektora Wykonawczego, dostarcza mu wskazówek i monitoruje wyniki jego pracy; w razie konieczności powołuje komitety lub grupy robocze do wykonywania konkretnych zadań; przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zgodnie z ust. 3; przydziela zadania, które nie zostały konkretnie przydzielone żadnemu z pozostałych organów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; przyjmuje praktyczne uzgodnienia w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, o których mowa w art. 14 rozporządzenia.

h)

ogólnie dostępnych czasopismach lub na stronach internetowych. Po dokonaniu oceny wyników pracy Dyrektora Wykonawczego Rada Zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat. 3. a) Rola i zadania Dyrektora Wykonawczego: przygotowanie we współpracy z Komitetem Przemysłowo-Badawczym rocznego planu realizacji, o którym mowa w art. 19 ust. 3, oraz rocznego planu budżetu oraz przedstawienie ich Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia zgodnie z art. 18; nadzór nad organizacją i realizacją wszystkich działań niezbędnych do wykonania rocznego planu realizacji w ramach niniejszego statutu i zgodnie z jego przepisami oraz z późniejszymi decyzjami przyjmowanymi przez Radę Zarządzającą i Radę Władz Publicznych; przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 19 ust. 4, rocznego sprawozdania finansowego i bilansu, o których mowa w art. 18 ust. 5, oraz przedstawienie ich Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia; przedstawianie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia wniosków dotyczących wewnętrznego funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; przedstawianie Radzie Władz Publicznych do zatwierdzenia wniosków dotyczących regulaminów ogłaszania zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS, w tym związanego z nimi procesu oceny i wyboru wniosków dotyczących projektów; zarządzanie ogłaszaniem zaproszeń do składania wniosków, procesem oceny i wyboru wniosków dotyczących projektów oraz negocjowaniem umów o dotację dla wybranych wniosków, a następnie okresowe monitorowanie projektów i ich kontrola w ramach mandatu udzielonego przez Radę Władz Publicznych; zawieranie umów o dotację w związku z realizacją działań badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 12 i 13, oraz zamówień na usługi i dostawy niezbędne do funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, o których mowa w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.