Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 12

Strona 12 z 22

20; zatwierdzanie wszystkich płatności dokonywanych przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS; określanie i realizowanie środków i działań niezbędnych do oceny postępów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w realizacji celów, w tym niezależne monitorowanie i kontrolowanie w celu oceny skuteczności i wyników wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; organizowanie ocen i technicznych audytów projektów w celu oceny wyników badawczo-rozwojowych oraz składanie Radzie Zarządzającej sprawozdań dotyczących ogólnych wyników; przeprowadzanie w miarę potrzeb audytów finansowych u uczestników projektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych władz publicznych, zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; negocjowanie warunków przystąpienia nowych członków do wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w imieniu Rady Zarządzającej i w ramach udzielonego przez nią mandatu;


i)

j)

b)

k)

l) m)

c)

n)

d)

Wspólnota ma prawo weta w stosunku do wszystkich decyzji dotyczących wykorzystania jej wkładu finansowego, decyzji dotyczących likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa oraz decyzji dotyczących lit. a), b), c), j) i n). 3. a) Regulamin wewnętrzny Rada Zarządzająca zbiera się co najmniej dwa razy w roku; w zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Posiedzeniom Rady Zarządzającej przewodniczy przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego. O ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, w posiedzeniach uczestniczy Dyrektor Wykonawczy. Komisja zwołuje posiedzenia do momentu przyjęcia przez Radę Zarządzającą regulaminu wewnętrznego. Kworum Rady Zarządzającej tworzy Komisja, stowarzyszenie ARTEMISIA oraz przynajmniej trzech przedstawicieli państw członkowskich ARTEMIS. Artykuł 7 Dyrektor Wykonawczy 1. Dyrektor Wykonawczy jest najważniejszym organem wykonawczym odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem ARTEMIS zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Radę Zarządzającą i jest jego prawnym przedstawicielem. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki całkowicie niezależnie i jest odpowiedzialny przed Radą Zarządzającą. Dyrektor wykonuje w odniesieniu do pracowników uprawnienia określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia. 2. Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą na okres trzech lat w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych

e)

f)

b)

g)

c)

d)

h)

e)

i)

j)

k)

l)

L 30/62

m)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c)

4.2.2008

przeprowadzanie wszelkich innych działań niezbędnych do pomyślnej realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, nieprzewidzianych w rocznym planie realizacji, o którym mowa w art. 19 ust. 3, z uwzględnieniem ograniczeń i warunków określonych przez Radę Zarządzającą; zwoływanie lub organizowanie posiedzeń Rady Zarządzającej i Rady Władz Publicznych oraz, w stosownych przypadkach, uczestniczenie w tych posiedzeniach w roli obserwatora; dostarczanie Radzie Zarządzającej wszelkich informacji, o które wystąpi; przedstawianie Radzie Zarządzającej swoich propozycji dotyczących struktury organizacyjnej sekretariatu; przeprowadzanie oceny ryzyka i analizy zarządzania ryzykiem oraz proponowanie Radzie Zarządzającej zawarcia ubezpieczenia, które może być konieczne dla wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS ze względu na realizację jego zobowiązań.

n)

Jedna trzecia głosów w Radzie Władz Publicznych przysługuje Wspólnocie; pozostałe dwie trzecie rozdziela się corocznie wśród pozostałych członków Rady Władz Publicznych, proporcjonalnie do ich wkładu finansowego w działania wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w danym roku, zgodnie z art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.