Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 14

Strona 14 z 22

3. a)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)

L 30/63

Regulamin wewnętrzny Rada Władz Publicznych zbiera się co najmniej dwa razy w roku; w zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Rada Władz Publicznych wybiera swego przewodniczącego. Komisja zwołuje posiedzenia do momentu przyjęcia przez Radę Władz Publicznych regulaminu wewnętrznego. Kworum Rady Władz Publicznych tworzy Komisja oraz przynajmniej trzech przedstawicieli państw członkowskich ARTEMIS. Artykuł 9 Komitet Przemysłowo-Badawczy


Komitet Przemysłowo-Badawczy wybiera swojego przewodniczącego. Do momentu przyjęcia przez Komitet Przemysłowo-Badawczy regulaminu wewnętrznego jego posiedzenia zwołuje ARTEMISIA. Artykuł 10 Funkcja audytora wewnętrznego

c)

b) c)

d)

Funkcje powierzone na mocy art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego wewnętrznemu audytorowi Komisji są wykonywane w ramach działań Rady Zarządzającej, która wprowadzi odpowiednie przepisy, przy uwzględnieniu rozmiaru i zakresu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Artykuł 11 Źródła finansowania

1.

Skład 1. Środki na finansowanie działalności wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS pochodzą z wkładów finansowych płatnych w ratach i wkładów rzeczowych wnoszonych przez członków na pokrycie kosztów bieżących i finansowanie działań badawczo-rozwojowych. 2. Wszystkie zasoby wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS przeznaczone są na realizację celów określonych w art. 2 rozporządzenia. 3. Na zasoby wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, które uwzględnia się w jego budżecie, składają się: a) wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów bieżących z wyjątkiem wkładów, o których mowa w ust. 5 lit. c); wkład Wspólnoty na finansowanie działań badawczo-rozwojowych; wszelkie przychody osiągnięte przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS; wszelkie inne wkłady finansowe i przychody.

Członków Komitetu Przemysłowo-Badawczego mianuje ARTEMISIA. W skład Komitetu Przemysłowo-Badawczego wchodzi nie więcej niż 25 członków. 2. Rola i zadania

Komitet Przemysłowo-Badawczy: a) opracowuje projekt wieloletniego planu strategicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1, w tym zawartość, i aktualizacje programu badań oraz przedstawia go Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia; przygotowuje projekt rocznego programu prac, o którym mowa w art. 19 ust. 2, w tym wnioski dotyczące zawartości zaproszeń do składania wniosków, które ogłosi wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS; opracowuje wnioski dotyczące strategii technologicznej, badawczej i innowacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS;

b)

b)

c)

c)

d) d) opracowuje wnioski dotyczące realizacji działań w zakresie tworzenia otwartych środowisk innowacyjnych, promowania uczestnictwa MŚP, opracowywania norm w sposób przejrzysty i otwarty, współpracy międzynarodowej, upowszechniania informacji i public relations; powiadamia pozostałe organy o każdej kwestii związanej z planowaniem i realizacją programów badawczo-rozwojowych, wspieraniem partnerstw oraz wykorzystaniem zasobów w Europie w ramach realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; w celu zrealizowania powyższych zadań powołuje w razie potrzeby grupy robocze w porozumieniu z co najmniej jednym członkiem Komitetu Przemysłowo-Badawczego; przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zgodnie z ust. 3. Regulamin wewnętrzny b) a) Komitet Przemysłowo-Badawczy zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Wszelkie odsetki od wkładów członków uznaje się za przychód wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. 4. Każdy podmiot prawny niebędący członkiem może wnosić wkłady rzeczowe lub pieniężne do zasobów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na warunkach wynegocjowanych przez Dyrektora Wykonawczego w imieniu Rady Zarządzającej i w ramach udzielonego przez nią mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.