Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 17

Strona 17 z 22

5. a) Zasady dotyczące zaproszeń, oceny i wyboru wniosków: zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS są otwarte dla uczestników posiadających siedzibę w państwach członkowskich ARTEMIS oraz w każdym innym państwie członkowskim lub w kraju stowarzyszonym. Są one podawane do wiadomości publicznej; konsorcja uczestników składające wnioski dotyczące projektów w odpowiedzi na zaproszenia muszą obejmować przynajmniej trzy podmioty niepowiązane mające siedzibę w przynajmniej trzech państwach członkowskich ARTEMIS. Przyszli uczestnicy oraz ich wkład we wnioski dotyczące projektów podlegają weryfikacji przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS na podstawie weryfikacji dokonanych przez odnośne władze publiczne zgodnie z wcześniej określonymi krajowymi kryteriami kwalifikowalności do finansowania i podobnymi kryteriami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Są oni informowani o ich spełnieniu w miarę możliwości przed przekazaniem pełnego wniosku dotyczącego projektu. Weryfikacje te nie powinny powodować znacznych opóźnień w ocenie wniosków i procesie wyboru; w procesie oceny i wyboru przeprowadzanym przy pomocy niezależnych ekspertów zapewnia się przyznanie finansowania ze środków publicznych wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS z zachowaniem zasad równego traktowania, doskonałości i konkurencji; po dokonaniu oceny wniosków Rada Władz Publicznych ustala ranking wniosków, kierując się przejrzystymi kryteriami oraz oceniając ich wspólny wkład w realizację celów zaproszenia; Rada Władz Publicznych, po uwzględnieniu wszelkich krajowych kryteriów kwalifikowalności i weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z lit. b), decyduje o wyborze wniosków i przyznaniu wybranym wnioskom finansowania ze środków publicznych, którego wysokość nie przekracza limitów dostępnego budżetu. Decyzja taka jest wiążąca dla państw członkowskich ARTEMIS bez konieczności przeprowadzania dalszych procesów oceny lub wyboru. Zasady dotyczące finansowania projektów: wkład finansowy wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rzecz uczestników projektów wnoszony jest jako udział procentowy w całkowitych kosztach realizacji projektu, w stosownych przypadkach określonych przez odpowiedni organ finansujący, który zawiera umowę o dotację. Udział ten jest ustalany corocznie przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS i wynosi maksymalnie 16,7 %. Udział ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników


projektów realizowanych w następstwie poszczególnych zaproszeń do składania wniosków; b) państwa członkowskie ARTEMIS zawierają z uczestnikami projektów umowy o dotację zgodnie z ich przepisami krajowymi, w szczególności w zakresie kryteriów kwalifikowalności oraz innych niezbędnych wymogów finansowych i prawnych. W stosownych przypadkach krajowe wkłady finansowe wniesione przez państwa członkowskie ARTEMIS zostają wypłacone bezpośrednio uczestnikom projektów zgodnie z krajowymi umowami o dotację. Państwa członkowskie ARTEMIS dołożą wszelkich starań, aby zsynchronizować warunki oraz zawieranie umów o dotację i terminowo dokonywać wypłat swojego wkładu finansowego. Artykuł 14 Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS nie przekraczają kwoty zasobów finansowych dostępnych w jego budżecie lub przyznanych przez jego członków. Artykuł 15 Przychody finansowe Z wyjątkiem przypadku likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zgodnie z art. 25, nadwyżka przychodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Artykuł 16 Rok budżetowy Rok budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu. Artykuł 17 Realizacja finansowa

b)

c)

Budżet wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS realizuje Dyrektor Wykonawczy. Artykuł 18 Sprawozdawczość finansowa

d)

e)

1. Co roku Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej wstępny projekt rocznego planu budżetu zawierający prognozę wydatków rocznych na dwa kolejne lata, w tym plan zatrudnienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.