Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 18

Strona 18 z 22

W ramach tej prognozy szacunek dochodów i wydatków dla pierwszego z tych dwóch kolejnych lat sporządzany jest tak szczegółowo, jak wymaga tego wewnętrzna procedura budżetowa każdego z członków, dotycząca jego wkładów finansowych na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Dyrektor Wykonawczy przekazuje Radzie Zarządzającej wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do tego celu. 2. Członkowie Rady Zarządzającej przekazują Dyrektorowi Wykonawczemu swoje uwagi do wstępnego projektu rocznego planu budżetu, w szczególności dotyczące szacunków zasobów i wydatków na rok następny. 3. Uwzględniając uwagi otrzymane od członków Rady Zarządzającej, Dyrektor Wykonawczy przygotowuje projekt rocznego planu budżetu na następny rok we współpracy z Komitetem Przemysłowo-Badawczym i przedstawia go Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia. 4. Rada Zarządzająca wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS przyjmuje roczny plan budżetu i roczny plan realizacji na dany rok do końca roku poprzedniego.


6. a)

L 30/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2008

5. W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe za poprzedni rok. Sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe za poprzedni rok przedstawiane są Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji. Artykuł 19 Planowanie i sprawozdawczość 1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, w tym program badań. 2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji programu badań na dany rok. 3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania wszystkich działań wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest przedstawiany przez Dyrektora Wykonawczego Radzie Zarządzającej wraz z rocznym planem budżetu, o którym mowa w art. 18. 4. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się postępy wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w każdym roku kalendarzowym, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego planu strategicznego oraz rocznego planu realizacji na dany rok. Sprawozdanie zawiera również informacje o uczestnictwie MŚP w działaniach badawczo-rozwojowych wspólnego przedsiębiorstwa. Dyrektor Wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i zestawieniem bilansowym. 5. Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą udostępnia się do opublikowania wieloletni plan strategiczny, roczny plan realizacji i roczne sprawozdanie z działalności. Artykuł 20 Zamówienia na usługi i dostawy Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS ustanawia odpowiednie procedury i mechanizmy realizacji, nadzoru i kontroli zawartych zamówień na usługi i dostawy niezbędnych do funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zgodnie z jego przepisami finansowymi.

ograniczona jest do wysokości wkładów wniesionych przez członków na pokrycie kosztów bieżących, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. a). 4. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS zawiera odpowiednie umowy o ubezpieczenie i je odnawia. Artykuł 22 Konflikt interesów W trakcie realizacji swoich działań wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS unika konfliktu interesów. Artykuł 23 Polityka w zakresie własności intelektualnej 1. Przedstawione poniżej przepisy dotyczące ochrony, wykorzystywania i upowszechniania wyników badań są oparte na rozporządzeniu (WE) nr 1906/2006 i zapewniają w stosownych przypadkach ochronę własności intelektualnej będącej wynikiem działań badawczo-rozwojowych prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wykorzystanie i upowszechnianie wyników badań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.