Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 20

Strona 20 z 22

h)

3.2.1. Uczestnicy projektu mogą zdecydować o przyznaniu szerszych praw dostępu niż wymaga tego niniejszy artykuł. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy. 3.2.2. Prawa dostępu do istniejącej wiedzy zostają przyznane innym uczestnikom tego samego projektu, jeśli taka istniejąca wiedza jest im niezbędna do przeprowadzenia własnych prac w ramach projektu, pod warunkiem że właściciel jest uprawniony do przyznawania takich praw. Prawa dostępu przyznawane są zgodnie z warunkami przeniesienia uzgodnionymi przez danych uczestników projektu, chyba że wszyscy uczestnicy umowy dotyczącej projektu uzgodnią inaczej. 3.2.3. Prawa dostępu do nowej wiedzy zostają przyznane innym uczestnikom tego samego projektu, jeśli taka nowa wiedza jest im niezbędna do przeprowadzenia własnych prac w ramach projektu. Prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie, na zasadach niewyłączności i nieprzenoszalności. 3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach tego projektu, pod warunkiem że właściciel istniejącej wiedzy jest uprawniony do przyznawania takich praw. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłączności, nieprzenoszalności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach. 3.2.5. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do nowej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania przez nich samych. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach nieprzenoszalności i niewyłączności albo nieodpłatnie albo na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach. 3.2.6. Na mocy umowy wszystkich zainteresowanych właścicieli prawa dostępu do nowej wiedzy mogą zostać przyznane osobom trzecim na potrzeby prowadzenia dalszych działań badawczych na uzgodnionych, sprawiedliwych i rozsądnych warunkach. 3.3. Ochrona, wykorzystanie i upowszechnianie 3.3.1. W przypadkach gdy istnieje możliwość wykorzystania nowej wiedzy z zyskiem, jej właściciel: (i) zapewnia jej odpowiednią i skuteczną ochronę, z odpowiednim uwzględnieniem własnych uzasadnionych interesów i interesów innych uczestników w danym projekcie, zwłaszcza interesów ekonomicznych; oraz (ii) wykorzystuje ją lub zapewnia jej wykorzystanie. 3.3.2. Każdy uczestnik zapewnia upowszechnienie bez zbędnej zwłoki nowej wiedzy będącej jego własnością. 3.3.3. Wszelkie działania w zakresie upowszechniania są zgodne z zasadami ochrony praw własności intelektualnej, zobowiązaniami dotyczącymi poufności oraz uzasadnionym interesem właścicieli nowej wiedzy. 3.3.4. Uczestnicy powiadamiają z wyprzedzeniem pozostałych uczestników o wszelkich działaniach podjętych w zakresie upowszechniania nowej wiedzy, istniejącej wiedzy lub informacji poufnych, będących własnością pozostałych uczestników tego samego projektu, bądź innych danych lub informacji, które wiążą się z taką nową wiedzą, istniejącą wiedzą lub informacjami poufnymi innych uczestników. W terminie 45 dni od daty tego powiadomienia każdy z uczestników może wnieść na piśmie sprzeciw, jeśli takie upowszechnienie może zaszkodzić jego uzasadnionym interesom związanym z jego nową wiedzą lub istniejącą wiedzą.


i)

j)

k)

l)

m)

n)

3. Bez uszczerbku dla wspólnotowych przepisów dotyczących konkurencji zawarte w projektach ustalenia dotyczące własności intelektualnej podlegają następującym zasadom: 3.1. Własność 3.1.1. Wszystkie materialne i niematerialne składniki majątku wytworzone z zasobów własnych lub przeniesione na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu jego realizacji stanowią własność wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.