Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 21

Strona 21 z 22

1.2. Niezależnie od powyższego wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS nie zatrzymuje żadnych informacji ani praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach projektów. 3.1.3. Każdy uczestnik projektu pozostaje właścicielem swojej istniejącej wiedzy. Uczestnicy mogą określić istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w pisemnej umowie dotyczącej projektu, a w stosownych przypadkach mogą wykluczyć określoną istniejącą wiedzę. 3.1.4. Nowa wiedza, która powstała w wyniku prac prowadzonych w ramach projektów, jest własnością uczestników, którzy przeprowadzili prace prowadzące do wytworzenia nowej wiedzy, zgodnie z ustaleniami opisanymi w umowach o dotację i w umowach dotyczących projektów oraz zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym artykule.


L 30/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2008

W takich przypadkach działania w zakresie upowszechniania nie mają miejsca, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia tych uzasadnionych interesów. 3.3.5. Wszelkie publikacje, zgłoszenia patentowe składane przez uczestnika lub w jego imieniu oraz wszelkie inne materiały upowszechniające dotyczące nowej wiedzy zawierają oświadczenie, że dana nowa wiedza została wytworzona przy wsparciu finansowym wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Wszelkie działania w zakresie upowszechniania są zgodne z zasadami ochrony praw własności intelektualnej, zobowiązaniami dotyczącymi poufności oraz uzasadnionym interesem właścicieli nowej wiedzy. 3.4. Przeniesienie 3.4.1. W przypadku gdy uczestnik przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi na nowego właściciela swoje zobowiązania dotyczące nowej wiedzy, w tym obowiązek przeniesienia tych zobowiązań na każdego kolejnego właściciela. Zobowiązania te obejmują zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszechniania i wykorzystania. 3.4.2. Z zastrzeżeniem ciążących na nim zobowiązań dotyczących zachowania poufności, w przypadku gdy uczestnik projektu zobowiązany jest przenieść swoje zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu, powiadamia o planowanym przeniesieniu pozostałych uczestników z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem, przekazując wraz z powiadomieniem odpowiednie informacje o przewidywanym nowym właścicielu nowej wiedzy, aby umożliwić pozostałym uczestnikom skorzystanie z przysługujących im praw dostępu. W terminie 30 dni od daty powiadomienia bądź w innym uzgodnionym na piśmie terminie każdy z pozostałych uczestników może wnieść sprzeciw wobec planowanego przeniesienia własności, uzasadniając, że mogłoby ono zaszkodzić jego prawom dostępu. W przypadku gdy którykolwiek z pozostałych uczestników wykaże, że planowane przeniesienie własności zaszkodziłoby jego prawom dostępu, przeniesienie takie nie może nastąpić, dopóki zaangażowani uczestnicy nie osiągną porozumienia. 3.5. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą umowę dotyczącą projektu, zawierającą uzgodnienia dotyczące własności intelektualnej zgodnie z niniejszym artykułem. Artykuł 24 Zmiany statutu 1. Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS może przedstawić Radzie Zarządzającej inicjatywę dotyczącą zmiany statutu.

2. Inicjatywy, o których mowa w ust. 1, zatwierdzone przez Radę Zarządzającą są przekazywane jako projekty zmian Komisji, która w odpowiednich przypadkach je przyjmuje. 3. Każda zmiana dotycząca istotnych elementów niniejszego statutu, w szczególności zmiany jego art. 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 i 25, jest jednak przyjmowana zgodnie z art. 172 Traktatu. Artykuł 25 Likwidacja 1. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS podlega likwidacji na zakończenie okresu przewidzianego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia lub w następstwie zmiany zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia. 2. Procedura likwidacji zostaje uruchomiona automatycznie w przypadku wycofania się przez Komisję ze wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.