Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 4

Strona 4 z 22

wościom i nadużyciom; należy również podjąć kroki konieczne do odzyskania utraconych, niesłusznie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (4), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (5) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (6).


(25) Strategia działania wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS (21) Jako podmiot posiadający osobowość prawną wspólne

w zakresie praw własności intelektualnej powinna propagować tworzenie i wykorzystywanie wiedzy.

przedsiębiorstwo ARTEMIS powinno odpowiadać za swoje działania. W stosownych przypadkach właściwość do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z działań wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS powinna należeć do Trybunału Sprawiedliwości.

(26) Aby ułatwić ustanowienie wspólnego przedsiębiorstwa

(22) Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu

ARTEMIS, należy uczynić Komisję odpowiedzialną za ustanowienie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i początkowy etap jego działalności do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej wystarczającej do wykonywania własnego budżetu.

i Radzie regularne sprawozdania z postępów działań wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS.

(27) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest

(23) Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS powinno przyjąć,

zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”) i z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Komisji, szczegółowe przepisy finansowe uwzględniające szczególne potrzeby operacyjne tego przedsiębiorstwa wynikające zwłaszcza z konieczności połączenia finansowania wsparcia dla działań badawczorozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w sposób skuteczny i terminowy. Aby zapewnić jednolite traktowanie uczestników działań badawczych w ramach, z jednej strony, wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS a, z drugiej strony, działań pośrednich siódmego programu ramowego, zasadne jest, by podatek VAT nie był kosztem kwalifikującym się do finansowania wspólnotowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007– 2013) (3).

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 337/2007 (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1.

powołanie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, ze względu na transgraniczny charakter określonych ogromnych zadań badawczych, które wymagają tworzenia wspólnej bazy wzajemnie się uzupełniającej wiedzy oraz środków finansowych z różnych sektorów i krajów, nie może zostać w wystarczającym stopniu zrealizowany przez państwa członkowskie i wobec tego może zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustanowienie wspólnego przedsiębiorstwa 1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 171 Traktatu – na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwane dalej „wspólnym przedsiębiorstwem ARTEMIS”) na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.