Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 6

Strona 6 z 22

2. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS posiada własne służby audytu wewnętrznego. Artykuł 7 Pracownicy 1. Do pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i do jego Dyrektora Wykonawczego zastosowanie mają Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia. 2. Nie naruszając ust. 3 niniejszego artykułu oraz art. 7 ust. 2 statutu, wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS korzysta w stosunku do swoich pracowników z uprawnień przekazanych organowi mianującemu na mocy Regulaminu pracowniczego urzędników


(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

d)

e)

L 30/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 10

4.2.2008

Wspólnot Europejskich oraz przekazanych organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 3. Rada Zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 4. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zawartym w jego rocznym budżecie. 5. Pracownicy wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS są pracownikami czasowymi i pracownikami kontraktowymi zatrudnianymi na czas określony, który można jednokrotnie przedłużyć na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia nie przekracza siedmiu lat i w żadnym wypadku nie wykracza poza okres istnienia wspólnego przedsiębiorstwa. 6. Wszystkie koszty związane z pracownikami ponoszone są przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS. 7. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS może przyjąć przepisy pozwalające na delegowanie do niego ekspertów. Artykuł 8 Przywileje i immunitety Do wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS oraz jego pracowników stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Artykuł 9 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS regulują stosowne postanowienia umowy oraz prawo właściwe dla danej umowy. 2. W zakresie odpowiedzialności pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. 3. Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki uważa się za wydatki wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i pokrywa z jego środków. 4. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie swoich zobowiązań.

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości oraz prawo właściwe 1. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania: a) w sprawach wszelkich sporów pomiędzy członkami dotyczących przedmiotu niniejszego rozporządzenia lub statutu, o którym mowa w art. 4; na podstawie klauzuli arbitrażowej ujętej w umowach zawartych przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS; w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsięwzięciu ARTEMIS, w tym przeciwko decyzjom jego organów, na warunkach określonych w art. 230 i 232 Traktatu; w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

b)

c)

d)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa wspólnotowego stosuje się prawo kraju, w którym mieści się siedziba wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Artykuł 11 Sprawozdanie, ocena i absolutorium 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.