Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 7

Strona 7 z 22

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie z działalności wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Sprawozdanie to zawiera szczegóły dotyczące realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych, w tym liczbę przekazanych wniosków, liczbę wniosków wybranych do finansowania, rodzaj uczestników, w tym MŚP, oraz krajowe dane statystyczne. 2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja przeprowadzi przy wykorzystaniu pomocy niezależnych ekspertów ocenę śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na podstawie zakresu zadań ustalonego po konsultacji ze wspólnym przedsiębiorstwem ARTEMIS. Ocena ta dotyczy jakości i efektywności działalności wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz ze swoimi uwagami i, w stosownych przypadkach, wnioski o zmianę niniejszego rozporządzenia, w tym o ewentualne wcześniejsze zakończenie działalności wspólnego przedsiębiorstwa. 3. Nie później niż sześć miesięcy od likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa Komisja przeprowadza przy pomocy niezależnych ekspertów ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Wyniki oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.


4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 13 Poufność

L 30/57

4. Zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS Parlament Europejski udziela na zalecenie Rady absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, o którym mowa w art. 6. Artykuł 12 Ochrona interesów finansowych członków oraz środki zwalczania nadużyć finansowych 1. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków przez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 2. W razie wystąpienia nieprawidłowości członkowie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zastrzegają sobie prawo do odzyskania niesłusznie wypłaconych kwot, w tym poprzez zmniejszenie lub zawieszenie kolejnych wkładów na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. 3. Do celów zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 1073/1999. 4. Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS przeprowadza kontrole na miejscu oraz audyty finansowe u podmiotów otrzymujących publiczne środki finansowe od wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane bezpośrednio przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS lub przez państwa członkowskie ARTEMIS w jego imieniu. Państwa członkowskie ARTEMIS mogą przeprowadzać wszelkie inne uznane za niezbędne kontrole i audyty u odbiorców dostarczanego przez nie finansowania krajowego, a ich wyniki przedstawiają wspólnemu przedsięwzięciu ARTEMIS. 5. Komisja lub Trybunał Obrachunkowy mogą w razie potrzeby przeprowadzać kontrole na miejscu u podmiotów otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, jak również u organów odpowiedzialnych za przyznanie tych środków. W tym celu wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS zapewnia zawarcie w umowach o dotację i w zamówieniach uprawnienia Komisji lub Trybunału Obrachunkowego do przeprowadzania odpowiednich kontroli, a w razie wykrycia nieprawidłowości – do nakładania odstraszających i proporcjonalnych kar. 6. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), powołany decyzją Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (1), posiada wobec wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i jego pracowników takie same uprawnienia jak wobec departamentów Komisji. Niezwłocznie po powołaniu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS przystąpi ono do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF (2). Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.