Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 9

Strona 9 z 22

h)

publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczestników i kwoty wkładu finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na uczestnika; wykonywanie wszelkich innych działań niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 2 rozporządzenia. Artykuł 3 Członkowie

i)

b)

1. Członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS (zwanymi dalej „członkami założycielami”) są: a) b) Wspólnota, reprezentowana przez Komisję; Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo; oraz po przyjęciu statutu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS – stowarzyszenie ARTEMISIA (zwane dalej „ARTEMISIA”), zarejestrowane na mocy prawa holenderskiego (pod nr. 17201341), z siedzibą w Eindhoven (Niderlandy), występujące jako przedstawiciel przedsiębiorstw i innych podmiotów badawczo-rozwojowych działających w Europie w dziedzinie systemów wbudowanych.


c)

d)

c) Artykuł 2 Zadania i działania Głównymi zadaniami i działaniami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS są: a) zapewnianie ustanowienia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych i zrównoważonego zarządzania nią; określenie wieloletniego planu strategicznego, w tym programu badań, o których mowa w art. 19 ust. 1, i wprowadzanie do nich wszelkich niezbędnych korekt; określenie i wykonywanie rocznych planów realizacji, o których mowa w art. 19 ust. 3, dotyczących wieloletniego planu strategicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1; formułowanie zaproszeń do składania wniosków, dokonywanie ich oceny oraz przyznawanie finansowania projektów wybranych w drodze otwartych, przejrzystych i skutecznych procedur, w granicach dostępnych środków; rozwijanie bliskiej współpracy i zapewnianie koordynacji z działaniami, organami i zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim, w szczególności z siódmym programem ramowym, a także na szczeblu krajowym i ponadnarodowym w celu stworzenia środowiska sprzyjającego innowacji w Europie oraz w celu uzyskania lepszej synergii i lepszego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w obszarze systemów wbudowanych; monitorowanie postępu w realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS; zajmowanie się komunikacją i upowszechnianiem działań;

2. Następujące podmioty mogą zostać członkami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, pod warunkiem że poprą cele określone w art. 2 rozporządzenia oraz wyrażą chęć podjęcia się wszelkich obowiązków związanych z członkostwem, w tym zaakceptowania statutu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS: a) b) inne państwa członkowskie i kraje stowarzyszone; każdy inny kraj (zwany dalej „krajem trzecim”) realizujący strategie lub programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie systemów wbudowanych; każdy inny podmiot prawny mogący wnieść znaczący wkład finansowy na rzecz realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS.

b)

c)

d)

c)

e)

3. Członkowie założyciele i nowi członkowie, o których mowa w ust. 2, zwani są dalej „członkami”. 4. Państwa członkowskie i kraje stowarzyszone będące członkami wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS zwane są dalej „państwami członkowskimi ARTEMIS”. Każde państwo członkowskie ARTEMIS mianuje swojego przedstawiciela w organach wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS i wyznacza podmiot lub podmioty krajowe odpowiedzialne za wykonywanie jego obowiązków wynikających z realizacji działań przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS. 5. Państwa członkowskie ARTEMIS i Komisja zwane są dalej „władzami publicznymi” wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS.

f)

g)

L 30/60

PL

Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)

4.2.2008

Przystąpienie i zmiany w składzie członkowskim 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.