Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 1

Strona 1 z 16
11.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

a także z ich zagranicznymi oddziałami i filiami, aby zapobiec przyczynianiu się tych działań do działań wraż­ liwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przeno­ szenia broni jądrowej. W tym celu niektóre przepisy tego wspólnego stanowiska odnoszą się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2). Należy zaznaczyć, że składanie i przesyłanie bankowi koniecznych dokumentów docelowo przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów, które nie znajdują się w wykazie, w celu uruchomienia płatności dozwolo­ nych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 (3), nie oznacza udostępniania funduszy w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 ustanowiono pewne środki ograniczające wobec Iranu zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB. Istnieje w związku z tym ryzyko roszczeń wobec podmiotów gospodarczych i dlatego należy zapewnić tym podmiotom stałą ochronę przed wszelkimi roszczeniami związanymi z umową lub inną transakcją, której wyko­ nanie zostało zakłócone przez środki nałożone tym rozporządzeniem. Środki te mieszczą się w zakresie stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w związku z tym – w szczególności aby zapewnić ich jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – do ich wdrożenia we Wspól­ nocie niezbędny jest odpowiedni akt wspólnotowy. W art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 odniesienie do art. 5 ust. 1 lit. c) musi zostać zmienione tak, aby uwzględnić zmiany wprowadzone rozporządze­ niem Rady (WE) nr 618/2007 zmieniającym rozporzą­ dzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ogranicza­ jących wobec Iranu (4).

Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB przewiduje dodatkowe środki restrykcyjne dotyczące między innymi osób i podmiotów, których zasoby podlegają zamro­ żeniu, powściągliwości w zakresie publicznego wsparcia finansowego – w szczególności kredytów, gwarancji i ubezpieczeń eksportowych – aby uniknąć udzielania jakiegokolwiek wsparcia finansowego przyczyniającego się do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprze­ strzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, a także inspekcji ładunków wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju samolotami lub statkami, będących w posiadaniu lub kontrolowanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane na mocy tego wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB prze­ widuje również zakaz dostarczania, sprzedawania lub przekazywania niektórych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby wesprzeć działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej. Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB wymaga ponadto od wszystkich państw członkowskich zachowania czuj­ ności w odniesieniu do działań instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji, prowadzonych z wszelkimi bankami mającymi siedzibę w Iranie,

(4)

(5)

(6)

(2)

(1) Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 58.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.