Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 31

11.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 1731/2006.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

nr

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Mięso jest prezentowane i opatrzone etykietą w sposób zapewniający jego łatwą rozpoznawalność i bezproblemowe stwierdzenie zgodności z dołączoną do niego deklaracją.”; 2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmioty gospodarcze wpisują numer referencyjny deklaracji, o której(-ych) mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia do zgłoszenia(-eń) wywozowego(-ych), o którym(-ych) mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 oraz ilości i cechy charakterystyczne wywożonych konserw odpowiadających każdej deklaracji.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 (2) przewi­ duje konieczne środki i warunki, aby zagwarantować, że konserwy kwalifikujące się do refundacji wywozowych są wyprodukowane wyłącznie na bazie wołowiny i cielęciny oraz że jest to mięso pochodzące ze Wspólnoty. Okazało się, że ograniczenia narzucone rozporządzeniem (WE) nr 1731/2006 w odniesieniu do prezentacji mięsa organom celnym stworzyły niepotrzebne problemy prak­ tyczne zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Ponadto ograniczenia narzucone rozporządzeniem w odniesieniu do wypełniania formalności wywozowych komplikują zadania organów celnych w państwach członkowskich, w których już stosowane są elektro­ niczne systemy celne. Aby ułatwić wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1731/2006, należy uprościć warunki dotyczące prezen­ tacji mięsa organom celnym oraz formalności wywozo­ wych przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności i przejrzystości kontroli przeprowadzanych przez organy celne.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.