Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 36

Strona 1 z 5
L 300/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631) (2008/840/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, zdanie trzecie. a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

23 listopada 2007 r., że w dniu 9 listopada 2007 r. przyjęły dodatkowe środki celem zapobieżenia dalszemu wprowadzaniu lub rozprzestrzenianiu się na jego teryto­ rium tego organizmu.

(4)

W wyniku stwierdzenia obecności Anoplophora chinensis (Forster) na różnych roślinach żywicielskich w Niderlandach, Komisja i pozostałe państwa członkow­ skie zostały w dniu 21 stycznia 2008 r. poinformowane o środkach przedsięwziętych w Niderlandach w celu zwalczania tego organizmu. Organizm Anoplophora chinensis (Forster) został ostatnio przechwycony w wielu przesyłkach roślin do sadzenia Acer spp., pochodzących z krajów trzecich. Obecnie nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu, które dotyczyłyby roślin Acer spp. bądź innych roślin należących do najbardziej podat­ nych roślin żywicielskich, pochodzących z krajów trze­ cich lub ze Wspólnoty. W 2008 r. wydano w Niderlandach analizę zagrożenia organizmem szkodliwym dotyczącą Anoplophora chinensis (Forster), w której stwierdza się, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo zadomowienia się tego organizmu we Wspólnocie i duże ryzyko powstania szkód gospodarczych dotyczących szeregu roślin żywi­ cielskich. Należy zatem podjąć nadzwyczajne środki przeciwko wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster). Środki te powinny dotyczyć wykazu roślin dowolnego pochodzenia, tj. „określonych roślin”, co do których wiadomo, że są roślinami żywicielskimi dla Anoplophora chinensis (Forster), i w stosunku do których istnieje największe ryzyko, że zostaną porażone.

W załączniku I część A sekcja I do dyrektywy 2000/29/WE wymienia się organizmy Anoplophora mala­ siaca (Forster) oraz Anoplophora chinensis (Thomson). W prowadzonych ostatnio badaniach ustalono, że te dwie nazwy dotyczą w rzeczywistości jednego gatunku szkodliwego organizmu. Dla celów niniejszej decyzji należy zatem używać jednej zmienionej nazwy naukowej Anoplophora chinensis (Forster) dla oznaczenia orga­ nizmów, które w powyższym załączniku zostały wymie­ nione jako Anoplophora malasiaca (Forster) oraz Anoplop­ hora chinensis (Thomson). Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeń­ stwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu, niezależnie od tego czy został on wymieniony w załączniku I lub w załączniku II do tej dyrektywy, może tymczasowo podjąć wszelkie dodatkowe środki, niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem. W wyniku obecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na różnych roślinach żywicielskich w regionie Lombardii we Włoszech, Włochy poinformowały Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie w dniu

(5)

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

11.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/37

(8)

Należy określić środki dotyczące przywozu określonych roślin odnoszące się do ich produkcji w krajach trzecich oraz inspekcji w momencie ich wprowadzania do Wspól­ noty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.