Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 42

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 42

Strona 1 z 4
L 300/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w sprawie uznawania za przestępstwa karne uczestnictwa w organizacji przestępczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej (2). W pkt 3.3.2 programu haskiego stwierdza się, że zbli­ żenie prawa karnego materialnego służy ułatwieniu wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych i dotyczy obszarów szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym oraz że obszary przestępczości wyraźnie wymienione w traktatach powinny być potraktowane priorytetowo. Definicja przestępstw związanych z udziałem w organizacji przestępczej powinna więc być zbliżona we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym niniejsza decyzja ramowa powinna obejmować przestępstwa, które są zazwyczaj popełniane w ramach udziału w organizacji przestępczej. Ponadto powinna ona przewidywać nakładanie sankcji, odpowiadających powadze tych przestępstw, w stosunku do osób fizycz­ nych i prawnych, które popełniły te przestępstwa lub są odpowiedzialne za ich popełnienie. Zobowiązania wynikające z art. 2 lit. a) nie powinny stanowić uszczerbku dla swobody państw członkowskich w klasyfikowaniu innych grup osób jako organizacji przestępczych, na przykład grup, których celem nie jest zysk finansowy lub inny zysk materialny. Zobowiązania wynikające z art. 2 lit. a) nie powinny stanowić uszczerbku dla swobody państw członkowskich w interpretowaniu pojęcia „działalność przestępcza” jako oznaczającego popełnianie czynów. Unia Europejska powinna oprzeć się na znaczącej pracy, wykonanej przez organizacje międzynarodowe, w szczególności na Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizo­ wanej („konwencja z Palermo”), która została zawarta, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, decyzją Rady 2004/579/WE (3).


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, art. 31 ust. 1 lit. e) i art. 34 ust. 2 lit. b),

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem programu haskiego jest zwiększenie wspólnego potencjału Unii i jej państw członkowskich, aby między innymi lepiej zwalczać przestępczość zorganizowaną o zasięgu ponadnarodowym. Cel ten powinien być reali­ zowany w szczególności poprzez zbliżenie ustawo­ dawstw. Potrzebna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu zwal­ czania niebezpieczeństw związanych z organizacjami przestępczymi i ich rozprzestrzeniania się oraz w celu skutecznego odpowiadania na oczekiwania obywateli i zaspokajania potrzeb państw członkowskich. W tym względzie pkt 14 konkluzji Rady Europejskiej z Brukseli z dnia 4 i 5 listopada 2004 r. stwierdza, że obywatele Europy oczekują od Unii Europejskiej, by przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania podstawo­ wych wolności i praw przyjęła bardziej skuteczne, wspólne podejście do problemów ponadnarodowych, takich jak przestępczość zorganizowana.

(4)

(5)

(2)

W swoim komunikacie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie środków, jakie należy podjąć w dziedzinie zwalczania terroryzmu i innych niebezpiecznych form przestępczości, Komisja uznała, że środki zwalczania przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej wymagają wzmocnienia i zapowiedziała sporządzenie decyzji ramowej mającej zastąpić wspólne działanie 1998/733/WSiSW z dnia 21 grudnia 1998 r.

(6)

(1) Opinia wydana w wyniku nieobowiązkowych konsultacji (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.