Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 46

Strona 1 z 3
L 300/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2008

DECYZJA RADY 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2007/140/WPZiB (1),

(5)

zaznaczyć, że zasoby niektórych podmiotów, o których mowa, podlegają zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB,


W dniu 27 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2007/140/WPZiB mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/652/WPZiB (2) zmieniające wspólne stano­ wisko 2007/14/WPZiB i mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji nr 1803 (2008) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB przewiduje między innymi, że państwa członkowskie zachowują czujność w odniesieniu do działań instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji, prowadzonych ze wszel­ kimi bankami mającymi siedzibę w Iranie, a także z ich zagranicznymi oddziałami i filiami, aby zapobiec przyczynianiu się tych działań do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądro­ wych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej. Rada ustaliła oddziały i filie zagraniczne należące do banków mających siedzibę w Iranie, wobec których stosuje się wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB. Należy

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.

(2)

(3)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49. (2) Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 58.

11.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/47

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Podlegające jurysdykcji państw członkowskich oddziały i filie banków mających siedzibę w Iranie, o których mowa w art. 3b ust. 1 lit. b) (1)

1. BANK MELLI IRAN* Francja 43, avenue Montaigne, 75008 Paris Kod BIC: MELIFRPP

Niemcy Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg Kod BIC: MELIDEHH

Zjednoczone Królestwo Melli Bank Plc One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA Kod BIC: MELIGB2L

2. BANK SEPAH* Francja 64, rue de Miromesnil, 75008 Paris Kod BIC: SEPBFRPP

Niemcy Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main Kod BIC: SEPBDEFF

Włochy Via Barberini 50, 00187 Rome Kod BIC: SEPBITRR

Zjednoczone Królestwo Bank Sepah International plc 5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT Kod BIC: SEPBGB2L

(1) Zasoby podmiotów oznaczonych gwiazdką (*) podlegają również zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.

L 300/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2008

3. BANK SADERAT IRAN Francja Bank Saderat Iran 16, rue de la Paix, 75002 Paris Kod BIC: BSIRFRPP TELEX: 220287 SADER A / SADER B Niemcy Oddział w Hamburgu P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg Kod BIC: BSIRDEHH TELEX: 215175 SADBK D Oddział we Frankfurcie P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main Kod BIC: BSIRDEFF Grecja Oddział w Atenach PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens Kod BIC: BSIRGRAA TELEX: 218385 SABK GR Zjednoczone Królestwo Bank Saderat plc 5 Lothbury, London EC2R 7HD Kod BIC: BSPLGB2L TELEX: 883382 SADER G 4. BANK TEJARAT Francja Bank Tejarat 124-126, rue de Provence, 75008 Paris Kod BIC: BTEJFRPP TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ 5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc Zjednoczone Królestwo Siedziba i główny oddział 6 Lothbury, London, EC2R 7HH Kod BIC: PIBPGB2L TELEX: 885426

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.