Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 56

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 56

L 300/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2008

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

z Białorusi do dnia 10 kwietnia 2009 r. powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB przedłuża się do dnia 13 października 2009 r. Artykuł 2 1. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r. 2. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostanie poddane przeglądowi, w świetle sytuacji w Białorusi, przed dniem 13 kwietnia 2009 r. Artykuł 4 Uchyla się wspólne stanowisko 2008/288/WPZiB. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograni­ czających skierowanych przeciwko niektórym urzęd­ nikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB (1). W dniu 13 października 2008 r. Rada postanowiła, że obowiązywanie środków ograniczających przewidzia­ nych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB należy przedłużyć na okres 12 miesięcy. Z myślą o wspieraniu dialogu z władzami Białorusi i przyjęciu środków służą­ cych wzmocnieniu demokracji i przestrzegania praw człowieka, Rada postanowiła jednak również zawiesić na sześć miesięcy – okres ten może ulec zmianie – obowiązywanie zakazów pobytu dotyczących niektórych przywódców politycznych z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zaginięć w latach 1999–2000 oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej. Po upływie wspomnianych wyżej sześciu miesięcy Rada ponownie przeanalizuje sytuację na Białorusi i oceni postępy poczynione przez władze Białorusi w zakresie reformy ordynacji wyborczej, mające na celu dostoso­ wanie jej do zobowiązań podjętych w ramach OBWE i do innych norm międzynarodowych w dziedzinie wyborów demokratycznych. Rada dokona również oceny wszystkich innych konkretnych działań na rzecz lepszego poszanowania wartości demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i prasy oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także państwo prawa. Jeśli jest to konieczne, Rada może wcześniej podjąć decyzję o stosowaniu zakazów pobytu, w świetle działań władz białoruskich w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 55 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.