Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 19

Strona 1 z 7
13.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/855/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na inne obszary Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(4)

Państwa te powinny podjąć właściwe środki, aby zapo­ biec szerzeniu się klasycznego pomoru świń. Przedłożyły one zatem Komisji plany zwalczania i plany szczepień interwencyjnych przeciwko tej chorobie obejmujące środki niezbędne dla zwalczenia choroby na obszarach określonych w tych planach jako zakażone oraz niezbędne środki, które należy zastosować na tych obszarach w gospodarstwach, w których chowane są świnie.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

W państwach członkowskich lub na ich określonych obszarach zaobserwowano różne sytuacje epidemiolo­ giczne odnośnie do klasycznego pomoru świń. W celu zachowania przejrzystości wspólnotowych przepisów należy zatem opracować trzy odrębne wykazy obszarów w zależności od ich sytuacji epidemiologicznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3) wprowadza minimalne wspólnotowe środki zwalczania tej choroby. Ustanawia ona środki, które mają być podjęte w razie wystąpienia ognisk klasycznego pomoru świń. Środki te obejmują sporządzenie przez państwa członkowskie planów zwal­ czania klasycznego pomoru świń w populacji zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń w określonych warunkach.

Co do zasady, jako że przemieszczanie żywych świń z obszarów zakażonych stwarza większe ryzyko niż przemieszczanie mięsa, przetworów i wyrobów mięs­ nych, należy zakazać przemieszczania żywych świń z odpowiednich państw członkowskich.

(6)

Nasienie, komórki jajowe i zarodki pochodzące od zaka­ żonych zwierząt także mogą się przyczynić do rozprze­ strzeniania się wirusa klasycznego pomoru świń. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się klasycznego pomoru świń na inne obszary Wspólnoty, należy zatem zakazać wysyłania nasienia, komórek jajowych i zarodków z obszarów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

(2)

Na skutek wystąpienia w niektórych państwach człon­ kowskich ognisk klasycznego pomoru świń przyjęto decyzję Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (4). Decyzja ta ustanawia środki kontroli choroby dotyczące klasycznego pomoru świń na obszarach tych państw członkowskich, w których choroba ta występuje u zdziczałych świń, aby

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 395 224 316 329 z z z z 30.12.1989, s. 13. 18.8.1990, s. 29. 1.12.2001, s. 5. 25.11.2006, s. 67.

(7)

(1) (2) (3) (4)

Jeden z wykazów powinien zawierać państwa członkow­ skie i ich obszary, w których sytuacja epidemiologiczna odnośnie do klasycznego pomoru świń jest najkorzyst­ niejsza i z tego względu w drodze odstępstwa od ogól­ nego zakazu można wysyłać żywe świnie do innych obszarów objętych ograniczeniami, z zastrzeżeniem określonych środków bezpieczeństwa. Dodatkowo, świeża wieprzowina z gospodarstw znajdujących się na tych obszarach oraz przetwory i wyroby mięsne składa­ jące się z takiej wieprzowiny lub ją zawierające mogą być wysyłane do innych państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 37 z 200813.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dz. U. L302 - 29 z 200813.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L302 - 28 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 7 z 200813.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.