Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 26

L 302/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/856/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2002/613/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia trzody chlewnej (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik V do decyzji 2002/613/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2002/613/WE z dnia 19 lipca 2002 r. określająca warunki przywozu nasienia trzody chlewnej (2) ustanawia wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz nasienia trzody chlewnej, a także wykaz punktów pobie­ rania nasienia w tych krajach trzecich, które uzyskały pozwolenie na wywóz takiego nasienia do Wspólnoty. Kanada i Stany Zjednoczone zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie pewnych zmian w wykazie punktów pobierania nasienia zatwierdzonych na mocy decyzji 2002/613/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących tych krajów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r.

(2)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62. (2) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 45.

13.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku V do decyzji 2002/613/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące zapisy dotyczące Kanady: CA 4-AI-05 Centre d’insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francs sud Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec CIA des Castors 317 Rang Ile aux Castors Ile Dupas Québec J0K 2P0 Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400 Innerkip, Ontario Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM

CA

4-AI-29

CA

5-AI-01

CA

6-AI-70

2) skreśla się następujące zapisy dotyczące Stanów Zjednoczonych: US 94OK001 Pig Improvement Company – Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK United Swine Genetics RR # 2 Roanoke, IL International Boar Semen 30355 260th St. Eldora IA 50627 Pig Improvement Company – Wisconsin Aid Stud Route # 2 Spring Green, WI

US

95IL001

US

96AI002

US

96WI001

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 37 z 200813.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dz. U. L302 - 29 z 200813.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L302 - 28 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dz. U. L302 - 19 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 7 z 200813.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.