Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 28

L 302/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583) (2008/857/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 1 „2007/2008” zastępuje się „2008/2009”; 2) w art. 4 datę „31 sierpnia 2008 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2009 r.”; 3) w art. 7 datę „30 września 2008 r.” zastępuje się datą „30 września 2009 r.”; 4) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) „2007/2008” zastępuje się „2008/2009”; b) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2008 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2009 r.”; c) w pkt 1 lit. b) ppkt (xii) datę „1 stycznia 2008 r.” zastę­ puje się datą „1 stycznia 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z Egiptu jest z zasady zakazane. Jednakże w ubiegłych latach, w tym w sezonie przywozowym 2007/2008, zezwolono na wprowadzanie do Wspólnoty tych bulw z „obszarów wolnych od szkodników” pod określonymi warunkami. W sezonie przywozowym 2007/2008 nie odnotowano przypadków wykrycia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. W świetle wniosku oraz informacji technicznych dostar­ czonych przez Egipt Komisja stwierdziła, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith poprzez wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów Egiptu wolnych od szkodników pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Należy zatem zezwolić na wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z „obszarów wolnych od szkodników” w Egipcie w sezonie przywo­ zowym 2008/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 2 z 6.1.2004, s. 50.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 37 z 200813.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dz. U. L302 - 29 z 200813.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L302 - 26 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dz. U. L302 - 19 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 7 z 200813.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.