Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 29

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 29

Strona 1 z 7
13.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/29

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła stra­ tegię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią UE”), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu rozprze­ strzeniania takiej broni.

temat konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) (2), w szczególności wspieranie działań między sesjami, realizacja na szczeblu krajowym, środki budowy zaufania i upowszechnianie, nadal stano­ wiły wskazówki, którymi UE kierowała się w swoich działaniach, obejmujących pomoc i projekty popularyza­ torskie. Aspekty tego wspólnego stanowiska, co do których państwa strony konwencji BTWC (zwane dalej „państwami stronami”) osiągnęły konsensus i które odzwierciedlone są w dokumencie końcowym szóstej konferencji przeglądowej BTWC (zwanej dalej „szóstą konferencją przeglądową”), są szczególnie istotne dla inicjatyw UE wspierających BTWC.

(5)

(2)

Unia Europejska (UE) aktywnie realizuje strategię UE i stosuje środki wymienione w jej rozdziale III, zwłaszcza odnoszące się do wzmocnienia, realizacji i upowszechnienia Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakterio­ logicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (zwanej dalej „BTWC”).

UE powinna również pomagać państwom stronom w korzystaniu z wiedzy fachowej nabytej przez państwa członkowskie w zakresie procesu budowy zaufania i przejrzystości w ramach BTWC, zwłaszcza za pośred­ nictwem planu działania w sprawie broni biologicznej i toksycznej przyjętego przez Radę dnia 20 marca 2006 r., który przewiduje regularne przekazywanie oświadczeń w sprawie środków budowy zaufania przez państwa członkowskie oraz uaktualnianie wykazów nominowanych ekspertów i laboratoriów mogących wspomóc funkcjonowanie mechanizmu Sekretarza Gene­ ralnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz badania domniemanego użycia broni chemicznej lub biologicznej,

(3)

W tym względzie dzięki wspólnemu działaniu Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierają­ cemu konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrze­ nianiu broni masowego rażenia (1) osiągnięto znaczące wyniki w zakresie upowszechniania i wdrażania na szczeblu krajowym, jako że następnych siedem państw stało się państwami stronami BTWC, a dwa państwa skorzystały z pomocy prawnej udzielonej przez ekspertów z UE.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego i praktycznego wdrożenia pewnych elementów strategii UE oraz umocnienia osiągniętych postępów w upowszechnianiu i wdrożeniu na szczeblu krajowym BTWC poprzez wspólne działanie 2006/184/WPZiB, UE nadal wspiera BTWC, realizując następu­ jące ogólne cele: — propagowanie upowszechniania BTWC,

(2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 65.

(4)

Również priorytety i środki przedstawione we wspólnym stanowisku Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącym konferencji przeglądowej 2006 na

(1) Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 51.

L 302/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2008

— udzielanie wsparcia we wdrażaniu BTWC przez państwa strony,

Artykuł 2 1. Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagra­ nicznej i Bezpieczeństwa (zwanego dalej „SG/WP”), jest odpo­ wiedzialna za wdrożenie niniejszego wspólnego działania. Komisja jest w pełni włączana w podejmowane działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 37 z 200813.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dz. U. L302 - 28 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dz. U. L302 - 19 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 7 z 200813.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.