Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 37

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 37

13.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/37

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z dnia 26 kwietnia 2008 r.) 1. Strona 3, tytuł: zamiast: „(Wersja skodyfikowana)”,


powinno być: „(Wersja ujednolicona)”. 2. Strona 6, art. 1 tiret piętnaste: zamiast: „— art. 28 i 32 oraz art. 40 (…)”,

powinno być: „— art. 28–32 oraz art. 40 (…)”. 3. Strona 10, art. 17 ust. 2: zamiast: „(…) a następnie dodatkowe egzemplarz pozwolenia lub świadectwa.”,

powinno być: „(…) a następnie dodatkowe egzemplarze pozwolenia lub świadectwa.”. 4. Strona 12, art. 24 ust. 1 lit. a): zamiast: „a) zostało organowi wydającemu lub organowi odpowiedzialnemu za wypłacanie refundacji;”,

powinno być: „a) zostało złożone organowi wydającemu lub organowi odpowiedzialnemu za wypłacanie refundacji;”. 5. Strona 15, art. 32 ust. 1 lit. b): zamiast: „b) w przypadkach określonych w art. 31 lit. b) i art. 32 ust. 2 oraz z zastrzeżeniem ust. 2 mniejszego artykułu, (…)”,

powinno być: „b) w przypadkach określonych w art. 31 lit. b) oraz z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu, (…)”. 6. Strona 19, art. 39 ust. 3 akapit pierwszy: zamiast: „3. W przypadku gdy okoliczności uważane za stanowiące przypadek siły wyższej odnoszą się do kraju wywozu lub pochodzenia, w przypadku przywozu, albo odnoszą się do kraju przywozu, w przypadku wywozu, wówczas mogą zostać uznane za stanowiące przypadek siły wyższej tylko, jeżeli organ wydający lub inny organ urzędowy tego państwa członkowskiego powiadomił o tym, na piśmie i w odpowiednim czasie, zainteresowane państwa.”,

powinno być: „3. Jeżeli okoliczności uważane za stanowiące przypadek siły wyższej odnoszą się do kraju wywozu lub pochodzenia, w przypadku przywozu, albo odnoszą się do kraju przywozu, w przypadku wywozu, mogą one zostać uznane za stanowiące przypadek siły wyższej jedynie wówczas, gdy organ wydający lub inny organ urzędowy tego państwa członkowskiego został powiadomiony o państwach, których to dotyczy, na piśmie i w odpowiednim czasie.”. 7. Strona 20, art. 41 ust. 2 lit. b): zamiast: „b) zwalnia się zabezpieczenie drugiego świadectwa odnoszące się do tej ilości;”,

powinno być: „b) zwalnia się zabezpieczenie drugiego świadectwa odnoszące się do ilości wymienionej w lit. a);”. 8. Strona 23, art. 47 ust. 6 akapit czwarty: zamiast: „Całkowita ilość towarów, na którą wydawane są pozwolenia, jest równa całkowitej ilości towarów, dla której udzielono wnioskodawcy zamówienia i na którą przedstawił on zamówienie lub dokumenty określone w akapicie drugim lit. d) niniejszego ustępu. Ilość ta nie może być większa od ilości określonej we wniosku.”,

powinno być: „Całkowita ilość towarów, na którą wydawane są pozwolenia, jest równa całkowitej ilości towarów, dla której udzielono wnioskodawcy zamówienia i na którą przedstawił on zamówienie lub dokumenty określone w akapicie drugim lit. e) niniejszego ustępu. Ilość ta nie może być większa od ilości określonej we wniosku.”.

L 302/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2008

9. Strona 23, art. 47 ust. 6 akapit piąty: zamiast: „Ponadto w przypadku gdy występuje się o wydanie większej ilości pozwoleń, ilości, dla których wydawane są pozwolenia, nie mogą być większe od ilości, o które pierwotnie występowano z wnioskiem w odniesieniu do każdego pozwolenia. Do celów określenia okresu ważności pozwolenia stosuje się przepis art. 22 ust. 1.”,

powinno być: „Ponadto w przypadku gdy występuje się o wydanie większej ilości pozwoleń, ilości, dla których wydawane są pozwolenia, nie mogą być większe od ilości, o które pierwotnie występowano z wnioskiem w odniesieniu do każdego pozwolenia. Do celów określenia okresu ważności pozwolenia stosuje się przepis art. 22 ust. 1.”. 10. Strona 23, art. 47 ust. 6 ostatni akapit: zamiast: „Właściciel pozwolenia jest w pierwszej kolejności zobowiązany do zwrócenia każdej nienależnie wypłaconej refundacji w przypadku stwierdzenia, że pozwolenie zostało wydane na podstawie zamó­ wienia lub zobowiązania, o których mowa w drugim akapicie lit. d) niniejszego ustępu, nieodpowia­ dających zaproszeniu do składania ofert otwartemu przez kraj trzeci.”,

powinno być: „Właściciel pozwolenia jest w pierwszej kolejności zobowiązany do zwrócenia każdej nienależnie wypłaconej refundacji w przypadku stwierdzenia, że pozwolenie zostało wydane na podstawie zamó­ wienia lub zobowiązania, o których mowa w drugim akapicie lit. e) niniejszego ustępu, nieodpowia­ dających zaproszeniu do składania ofert otwartemu przez kraj trzeci.”. 11. Strona 30, załącznik, pkt 13 formularza: zamiast: „PRZYWOŻONY PRODUKT”,

powinno być: „WYWOŻONY PRODUKT”. 12. Strona 32, załącznik, pkt 13 formularza: zamiast: „PRZYWOŻONY PRODUKT”,

powinno być: „WYWOŻONY PRODUKT”. 13. Strona 33, załącznik, pkt 13 formularza: zamiast: „PRZYWOŻONY PRODUKT”,

powinno być: „WYWOŻONY PRODUKT”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 29 z 200813.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L302 - 28 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dz. U. L302 - 19 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 7 z 200813.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.