Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

Data ogłoszenia:2008-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 7

13.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym (2008/853/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit trzeci,


Wysokość rezerw wody w cypryjskim systemie zbior­ ników wodnych spadła z około 150 mln m3 lub 54,7 % objętości pod koniec 2005 r. do 11 mln m3 lub 4 % całkowitej objętości w chwili obecnej, co na początku 2007 r. zmusiło władze do ścisłego racjono­ wania wody do celów nawadniania, a w 2008 r. do całkowitego zaprzestania udostępniania wody w tym celu. Zważywszy na fakt, że Cypr wprowadził w życie skuteczne narzędzia zarządzania zagrożeniami i zarządzania kryzysowego, poniesione szkody należy uznać za tym bardziej poważne i wyjątkowe. Cypr w szczególności stosuje udoskonalone metody nawad­ niania na prawie 95 % obszarów, które tego wymagają, wprowadził politykę cenową wobec wody oraz środki karne mające zapobiec nadmiernemu jej użyciu i utracie, a także propagował instalację systemów recy­ klingu wody w domach i stwarzał ku temu odpowiednie zachęty. Ponadto w cypryjski krajowy program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 obejmuje już środki mające na celu poprawę korzystania z zasobów wodnych. Ponieważ dochody cypryjskich rolników dotkniętych suszą drastycznie się obniżyły, istnieje poważne ryzyko, że rolnicy ci nie będą mieć środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb swoich rodzin i na rozpoczęcie nowego sezonu, co wkrótce może doprowa­ dzić do zaprzestania upraw, erozji gleby i pustynnienia. Pomoc państwa, która ma zostać przyznana, wynosi 67,5 mln EUR i będzie przysługiwać 34 000 kwalifiku­ jących się rolników i 3 000 hodowców. Aby pomoc była skuteczna, musi być udzielona i udostępniona rolnikom jak najszybciej.

uwzględniając wniosek Republiki Cypryjskiej z dnia 19 września 2008 r.,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 września 2008 r. Cypr przedłożył Radzie wniosek o decyzję, zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu, oświadczając, że plan Cypru polegający na udzieleniu pomocy państwowej cypryjskim rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku poważnej suszy, mający umożliwić im rozpoczęcie cyklu produkcyjnego w przyszłym sezonie, jest zgodny ze wspólnym rynkiem.

(6)

(2)

Z powodu niedoboru opadów deszczu w latach 2007–2008 Cypr został dotknięty drugą najostrzejszą i najdłuższą suszą od 1900 r.; sierpień 2008 r. był najgo­ rętszym miesiącem ostatniej dekady, a opady w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. osiągnęły tylko 50 % normalnego poziomu.

(7)

(3)

Według wstępnych danych dotyczących zbiorów w 2008 r. 95 % obszarów z uprawami zbóż nie przy­ niosło żadnych zbiorów, a produkcja paszy spadła tak drastycznie, że nie pokrywa nawet minimalnego zapo­ trzebowania na karmę dla zwierząt z grupy przeżuwaczy.

(8)

L 302/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2008

(9) (10)

Na tym etapie Komisja nie wydała opinii na temat charakteru i zgodności pomocy. Zaistniały zatem wyjątkowe okoliczności, które umożliwiają uznanie takiej pomocy – w drodze odstępstwa i wyłącznie w stopniu, w jakim jest ona niezbędna do złagodzenia powstałej sytuacji nadzwyczajnej – za zgodną ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Uznaje się nadzwyczajną dodatkową pomoc władz cypryjskich dla sektora rolniczego, wynoszącą nie więcej niż 67,5 mln EUR, za zgodną ze wspólnym rynkiem. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 20 października 2008 r. W imieniu Rady

J.-L. BORLOO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 302 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 37 z 200813.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dz. U. L302 - 29 z 200813.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L302 - 28 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dz. U. L302 - 19 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dz. U. L302 - 9 z 200813.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dz. U. L302 - 3 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L302 - 1 z 200813.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 0 z 200813.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.