Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 11

Strona 1 z 2
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej (2008/859/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko­ nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1),


Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Ponieważ niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku Schngen w ramach postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wymienionego protokołu Dania podejmuje w okresie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę decyzję, czy transponuje ją do swojego prawa krajowego.

uwzględniając inicjatywę Francji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsular­ nych zawiera wspólny wykaz państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej (ATV) we wszystkich państwach członkow­ skich.

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Euro­ pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie nie­ których warunków stosowania tej umowy (3).

(2)

W przypadku obywateli Ghany i Nigerii Francja życzy sobie ograniczenia obowiązku posiadania wizy lotnis­ kowej do osób, które nie posiadają ważnej wizy wydanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub ważnej w jednym z państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., w Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Szwajcarii. Wspólne instrukcje konsularne powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(5)

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wcho­ dzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (4) i 2008/149/WSiSW (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 1. 53 z 27.2.2008, s. 50.

(1) Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2.

(2) (3) (4) (5)

L 303/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

(6)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księ­ stwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6), wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 26 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 283 z 27.10.2007)

 • Dz. U. L303 - 25 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 15, s. 218)

 • Dz. U. L303 - 13 z 200814.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6262)

 • Dz. U. L303 - 10 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2008/2009 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L303 - 7 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L303 - 5 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli

 • Dz. U. L303 - 3 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L303 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.