Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6262)

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 13

Strona 1 z 5
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6262) (2008/860/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Aby kwalifikować się do współfinansowania, automa­ tyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać warunki ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitoro­ wania statków (3).


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na rok 2008 wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawar­ tych w tych programach.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia wkład finansowy Wspólnoty na 2008 r. w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2008 r. w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybołów­ stwa, o których mowa w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Ustanawia ona kwotę wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego państwa członkowskiego, stawkę wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na jakich taki wkład może zostać przyznany.

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

(3)

Wnioski o wkład finansowy Wspólnoty powinny być składane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (2).

Artykuł 2 Zamknięcie zobowiązań pozostających do spłaty Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie płatności zwią­ zane z wnioskami o zwrot kosztów zostaną wypłacone przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r. Płatności dokonywane przez państwa członkowskie po tym terminie nie kwalifikują się do zwrotu. Środki wspólno­ towe odnoszące się do niniejszej decyzji podlegają wycofaniu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.

(3) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

(4)

Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w granicach ustanowio­ nych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz ustanowić warunki, na jakich taki wkład może być przy­ znawany.

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30.

L 303/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

Artykuł 3 Nowe technologie i sieci informatyczne Wydatki poniesione na zakup, instalację i pomoc techniczną w dziedzinie techniki komputerowej oraz budowy sieci infor­ matycznych w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolowa­ niem i nadzorowaniem działalności połowowej, kwalifikują się do uzyskania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w załączniku I.

finansowania w ramach maksymalnej kwoty 4 500 EUR na statek w granicach określonych w załączniku IV.

2. Wydatki poniesione na zakup i instalację na statkach rybackich urządzeń elektronicznej rejestracji i przekazywania informacji kwalifikują się do współfinansowania w 75 % w ramach maksymalnej kwoty 4 500 EUR na statek w granicach określonych w ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 26 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 283 z 27.10.2007)

 • Dz. U. L303 - 25 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 15, s. 218)

 • Dz. U. L303 - 11 z 200814.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L303 - 10 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2008/2009 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L303 - 7 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L303 - 5 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli

 • Dz. U. L303 - 3 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L303 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.