Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 7

Strona 1 z 3
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1124/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c) i g),


Na mocy art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (wspólny katalog) (5) Komisja ma obowiązek – na podstawie informacji prze­ kazanych przez państwa członkowskie – opublikować wykaz wszystkich odmian, których materiał siewny lub materiał rozmnożeniowy nie są przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany.

(4)

Na mocy art. 18 dyrektywy 2002/53/WE państwa człon­ kowskie mogą zostać upoważnione do zakazu sprzedaży materiału siewnego lub materiału rozmnożeniowego tej odmiany na całym swoim terytorium lub na jego części jeśli stwierdzono, że uprawa tej odmiany może stwarzać zagrożenie dia zdrowia ludzkiego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 52 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że aby uzyskać prawo do płatności bezpośred­ nich, zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w odmianach konopi nie może przekraczać 0,2 %, a państwa członkowskie muszą ustanowić system pozwalający sprawdzić jego zawartość.

(6)

Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie oraz na podstawie wyników dorocznych analiz zawartości THC w konopi można uznać, że za wyjątkiem dwóch odmian, zawartość THC we wszystkich pozostałych odmianach wymienionych we wspólnym katalogu nie przekracza 0,2 % zgodnie z art. 52 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1782/2003.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określo­ nego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 usta­ nawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (2), (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawia­ jącym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośred­ niej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3) oraz (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustana­ wiające szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (4) ustanowiły szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1728/2003 w sprawie produkcji konopii.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 270 141 141 345 z z z z 21.10.2003, s. 1. 30.4.2004, s. 1. 30.4.2004, s. 18. 20.11.2004, s. 1.

W celu uproszczenia procedur należy zastosować wspólny katalog jako narzędzie odniesienia dla odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich oraz opracować procedurę, zgodnie z którą każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do oceny dorocznych analiz zawartości THC w konopi i podjęcia odpowiednich działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 303 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 26 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 283 z 27.10.2007)

 • Dz. U. L303 - 25 z 200814.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 15, s. 218)

 • Dz. U. L303 - 13 z 200814.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6262)

 • Dz. U. L303 - 11 z 200814.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L303 - 10 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2008/2009 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L303 - 5 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli

 • Dz. U. L303 - 3 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L303 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.