Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1)

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 1

Strona 1 z 41
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,


uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (3) oraz dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (4) zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania danych ilościowych dotyczących energii. Aby monitorować postępy w realizacji celów określonych w tych dyrektywach, potrzebne są szczegółowe aktualne dane dotyczące energii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota potrzebuje precyzyjnych i aktualnych danych dotyczących ilości energii, jej form, źródeł, wytwarzania, dostaw, przemian i zużycia, w celu monitorowania wpływu i konsekwencji funkcjonowania jej polityki w dziedzinie energii.

(5)

(2)

Tradycyjnie statystyka energii koncentrowała się na podaży energii oraz na energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. W ciągu najbliższych lat statystyka ta musi w większym stopniu uwzględniać większą wiedzę na temat zużycia energii finalnej, energii ze źródeł odnawialnych i energii jądrowej oraz ich monitorowanie.

(3)

Dostępność wiarygodnych i aktualnych informacji na temat energii jest niezbędna, aby ocenić wpływ zużycia energii na środowisko naturalne, w szczególności w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych. Informacje te są wymagane zgodnie z decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania protokołu z Kioto (2).

(3) (4) (5) (6) (7)

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (5), dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (6) oraz dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (7) zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania danych ilościowych dotyczących zużycia energii. Dla monitorowania postępów w realizacji celów określonych w tych dyrektywach potrzebne są szczegółowe aktualne dane dotyczące energii oraz lepsze powiązanie tych danych z odnośnymi badaniami statystycznymi, takimi jak spisy powszechne ludności i mieszkań, oraz z danymi dotyczącymi transportu.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 283 z 27.10.2001, s. 33. 52 z 21.2.2004, s. 50. 1 z 4.11.2003, s. 65. 114 z 27.4.2006, s. 64. 191 z 22.7.2005, s. 29.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. (2) Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 1.

L 304/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

(6)

Zielone księgi Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii – omawiają politykę UE w zakresie energii, dla której dostępność unijnych danych statystycznych dotyczących energii jest konieczna, w tym w celu ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Rynku Energii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 80 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

 • Dz. U. L304 - 75 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (1)

 • Dz. U. L304 - 70 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 63 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.