Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 63

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 63

Strona 1 z 3
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/63

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

(Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),


Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie na mocy prawa wspólnotowego lub krajowego w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej, dokonywanego środkami transportu zarejestrowanymi lub dopuszczonymi do ruchu w jednym z państw członkowskich. Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4060/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (3) zostało znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jego wersja ujednolicona. Osiągnięcie swobody świadczenia usług w dziedzinie transportu stanowi ważny element wspólnej polityki transportowej wynikającej z Traktatu. Jednocześnie celem tej polityki jest zwiększenie płynności przepływu różnych środków transportu we Wspólnocie. Zgodnie z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawa w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej państwa członkowskie przeprowadzają kontrole, przeglądy i badania, dotyczące właściwości technicznych, zezwoleń i innej dokumentacji, którym muszą odpowiadać pojazdy i statki żeglugi śródlądowej. Te kontrole, przeglądy i badania są powszechnie nadal uzasadnione w celu uniknięcia zakłóceń w organizacji rynku transportowego i dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg i śródlądowych dróg wodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego państwa członkowskie mają swobodę w organizowaniu i przeprowadzaniu wyżej wymienionych kontroli, przeglądów i badań, według ich uznania. Takie kontrole, przeglądy i badania mogą być przeprowadzane z równą skutecznością na całym terytorium zainteresowanych państw członkowskich i dlatego przekraczanie granicy nie powinno stanowić pretekstu do przeprowadzania tych działań,

Do celów niniejszego rozporządzenia: a) „granica” oznacza albo granicę wewnętrzną we Wspólnocie, albo granicę zewnętrzną, w przypadku gdy przewóz między państwami członkowskimi pociąga za sobą przejazd przez państwo trzecie; „kontrola” oznacza kontrolę, badanie, przegląd lub formalność dokonywane na granicach państw członkowskich przez organy krajowe, które oznaczają zatrzymanie lub utrudnienie w swobodnym przepływie pojazdów lub statków. Artykuł 3 Kontrole określone w załączniku I, przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej między państwami członkowskimi, nie będą przeprowadzane jako kontrole graniczne, lecz wyłącznie jako część normalnych procedur kontrolnych wykonywanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium państwa członkowskiego. Artykuł 4 Jeżeli to konieczne, Komisja zaproponuje zmiany do załącznika I w celu uwzględnienia rozwoju technicznego w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 5 Rozporządzenie (EWG) nr 4060/89 zmienione rozporządzeniem określonym w załączniku II zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 80 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

 • Dz. U. L304 - 75 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (1)

 • Dz. U. L304 - 70 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1)

 • Dz. U. L304 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.