Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 70

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (Wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 70

Strona 1 z 3
L 304/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE, EURATOM) NR 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności

(Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 187, uwzględniając wniosek Komisji,


(5)

w traktatach wspólnotowych, zwłaszcza w art. 287 Traktatu WE i art. 194 ust. 1 Traktatu Euratom, a także w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (4) i mogą one być wzmocnione odpowiednimi środkami podjętymi na mocy niniejszego rozporządzenia.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Każde naruszenie poufności informacji statystycznych chronionej przez niniejsze rozporządzenie powinno być odpowiednio potraktowane bez względu na to, kto się go dopuścił.

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jego wersja ujednolicona. Dla wykonania obowiązków powierzonych przez traktaty Komisja musi posiadać pełne i rzetelne informacje. Mając na uwadze skuteczne zarządzanie Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, dalej zwany „Eurostatem”, powinien uzyskiwać wszystkie krajowe informacje statystyczne, konieczne dla opracowania statystyki Wspólnoty i przeprowadzenia koniecznych analiz. Artykuł 10 Traktatu WE oraz art. 192 Traktatu Euratom nakładają na państwa członkowskie obowiązek ułatwiania osiągania zadań Wspólnoty. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie wszystkich wymaganych informacji. Ponadto brak poufnych danych statystycznych oznacza dla Eurostatu poważną stratę informacji na poziomie wspólnotowym i utrudnia opracowanie statystyk i przeprowadzenie analiz dotyczących Wspólnoty. Państwa członkowskie nie mają już powodów do powoływania się na przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych, ponieważ Eurostat zapewnia takie same gwarancje poufności jak krajowe instytuty statystyczne. Gwarancje te są już w pewnym stopniu zawarte

(6)

Każde naruszenie obowiązków wiążących urzędników i innych pracowników Eurostatu, popełnione umyślnie lub spowodowane zaniedbaniem, podlega sankcjom dyscyplinarnym oraz, w stosownym przypadku, karom przewidzianym przez prawo za naruszenie tajemnicy zawodowej, zgodnie z powiązanymi postanowieniami art. 12 i 18 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

(2)

(7)

(3)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do przekazywania do Eurostatu tych danych statystycznych, które w zakresie kompetencji krajowych instytutów statystycznych są objęte poufnością informacji statystycznych, i nie narusza szczególnych przepisów krajowych lub wspólnotowych odnoszących się do przekazywania informacji innego rodzaju do Komisji.

(8)

(4)

Rozporządzenie przyjmuje się bez uszczerbku dla art. 296 ust. 1 lit. a) Traktatu WE, na mocy którego żadne państwo członkowskie nie ma obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami swojego bezpieczeństwa.

(9)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 600) i decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. (2) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1. (3) Zob. załącznik I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 80 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

 • Dz. U. L304 - 75 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (1)

 • Dz. U. L304 - 63 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1)

 • Dz. U. L304 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.