Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 80

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 80

Strona 1 z 3
L 304/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Część trzecia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c), art. 63 ust. 1 lit. a) i art. 67, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:


Zjednoczone Królestwo i Irlandia, które uczestniczyły w przyjęciu i stosowaniu aktów zmienionych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i dlatego nie podlega zobowiązaniom wynikającym ze stosowania rozporządzenia ani nie jest objęta jego stosowaniem,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjmowania środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie z wyjątkiem Danii.

Artykuł 2

Akty wymienione w załączniku zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do decyzji 1999/468/WE, zmienionej decyzją 2006/512/WE.

(2)

Zgodnie ze oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowania do aktów prawnych juz obowiązujących, przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Artykuł 3

Odesłania do przepisów wymienionych w załączniku traktuje się jako odesłania do tych przepisów w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

(1) Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 35. (2) Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 1. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. (4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. (5) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11. (6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/81

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 304 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 75 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (1)

 • Dz. U. L304 - 70 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 63 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L304 - 1 z 200814.11.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1)

 • Dz. U. L304 - 0 z 200814.11.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.