Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 1

Strona 1 z 13
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

(2008/833/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przyjęty ostatecznie dnia 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 5/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję dnia 18 czerwca 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2008, ustanowiony przez Radę dnia 22 lipca 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 2 września 2008 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 305/2

OŚWIADCZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2008 r.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 5 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 17 17 30

14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/5

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2008, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2008 (1) Budżet 2007 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

50 320 304 626 53 241 270 053 1 501 860 203 8 112 728 400 7 280 085 455 206 636 292 120 662 885 029

43 590 118 012 54 210 425 736 1 270 114 751 7 352 746 732 6 977 764 032 444 646 152 113 845 815 415

+ 15,44 – 1,79 + 18,25 + 10,34 + 4,33 – 53,53 + 5,99

(1) Z uwzględnieniem BK nr 1 do nr 5/2008. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2007 r. (Dz.U. L 77 z 16.3.2007, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do nr 7/2007. (3) Artykuł 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską brzmi: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.