Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 33

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 33

Strona 1 z 15
14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/33

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (2008/834/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przyjęty ostatecznie dnia 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję dnia 1 lipca 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2008, ustanowiony przez Radę dnia 15 września 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 23 września 2008 r.,


OŚWIADCZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2008 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/35

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 01: Sprawy gospodarcze i finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 08: Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 17: Ochrona zdrowia i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 18: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 45 46 51 59 62

14.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/37

C. PERSONEL

L 305/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2008

Sekcja III — Komisja Organy ustanowione przez Wspólnoty i posiadające osobowość prawną Europejskie Wspólne Przedsiębiorstwa Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH)

Stanowiska 2008 Kategoria i stopień Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2008 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 9 3 9 9 3 9 1 1 2 2 6 6 1 2 1 2 2 2 1 1

14.11.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 305 POZ 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L305 - 1 z 200814.11.2008

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

  • Dz. U. L305 - 0 z 200814.11.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.