Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 22

Strona 1 z 26
L 306/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Swoje opinie wyrazili producenci skarżący, inni produ­ cenci wspólnotowi, producenci eksportujący w ChRL, importerzy, w tym duże grupy detalistów, oraz dostawcy surowców. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzys­ kały taką możliwość. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wskazała, iż może zostać zastosowana kontrola wyryw­ kowa celem stwierdzenia dumpingu oraz szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, wystąpiono do wszystkich produ­ centów eksportujących w ChRL, importerów i producentów wspólnotowych o zgłoszenie się do Komisji i przedstawienie podstawowych informacji okreś­ lonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Jak wyjaśniono w motywach (33) do (40) poniżej, czter­ dziestu jeden producentów eksportujących w ChRL przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. Na podstawie informacji otrzyma­ nych od współpracujących producentów eksportujących Komisja dobrała próbę ośmiu producentów w ChRL lub grup przedsiębiorstw powiązanych, mających największą wielkość wywozu do Wspólnoty. O wyrażenie opinii zwrócono się do wszystkich producentów eksportują­ cych, których dotyczy postępowanie, a także do ich zrze­ szeń oraz władz ChRL, i wszyscy zgodzili się na dobór próby. Aby umożliwić zainteresowanym producentom eksportu­ jącym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasa­ dach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała znanym producentom eksportu­ jącym w ChRL, których dotyczy postępowanie, oraz władzom ChRL, formularze wniosków. Komisja oficjalnie poinformowała producentów eksportu­ jących w ChRL, których dotyczy postępowanie, władze ChRL oraz producentów skarżących o wynikach ustaleń w sprawie MET. Otrzymali oni również możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie, w przypadku zaistnienia szcze­ gólnych powodów, dla których powinni zostać przesłu­ chani.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

(5)

po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 16 lutego 2008 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępo­ wania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(6)

(2)

Postępowanie zostało wszczęte w rezultacie skargi wnie­ sionej dnia 3 stycznia 2008 r. przez niektórych produ­ centów niektórych świec, cienkich świec i podobnych, reprezentujących większość, w tym przypadku około 60 %, całkowitej produkcji wspólnotowej niektórych świec, cienkich świec i podobnych. Skarga zawierała dowody prima facie świadczące o istnieniu dumpingu w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z niego istotnej szkodzie. Dowody te zostały uznane za wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.