Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 3

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (wykaz statków IUU).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 4 jego załącznika XIII, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W czerwcu 2008 r. NEAFC wydała zalecenie, aby zmienić wykaz statków IUU. Należy zagwarantować wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnoto­ wego porządku prawnego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 40/2008,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Od roku 1981 Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (2). Rozporządzenie (WE) nr 40/2008 określa przepisy wspólnotowe wdrażające środki przyjęte w tym kontekście, włączając do dodatku w załączniku XIII do tego rozporządzenia wykaz statków, w stosunku do których Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) i Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) potwierdziły,

Artykuł 1 Dodatek do załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.

L 306/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 dodatek otrzymuje następujące brzmienie: „Dodatek do załącznika XIII Wykaz statków o następujących numerach IMO, w stosunku do których NEAFC oraz NAFO potwierdziły, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Identyfikacyjny numer statku według IMO (1)

Nazwa statku (2)

Państwo bandery (2)

7436533 7612321 8522030 7700104 8028424 8422852 7321374 8522119 8604668 6719419 7332218 8422838 8522042 6614700 8707240 7385174 8721595 8421937 8522169 7347407 8606836 7306570

(1)

ALFA AVIOR CARMEN CEFEY CLIFF DOLPHIN ENXEMBRE EVA FURABOLOS GORILERO IANNIS I ISABELLA JUANITA KABOU MAINE MURTOSA NEMANSKIY NICOLAY CHUDOTVORETS ROSITA SUNNY JANE ULLA WHITE ENTERPRISE

Gruzja Gruzja Wcześniej – Gruzja Rosja Kambodża Rosja Panama Wcześniej – Gruzja

Sierra Leone Panama Wcześniej – Gruzja Wcześniej – Gruzja Gwinea – Konakry Gwinea – Konakry Togo

Rosja Wcześniej – Gruzja

Wcześniej – Gruzja

Międzynarodowa Organizacja Morska. (2) Wszelkie zmiany nazw i bander oraz dodatkowe informacje na temat statków są dostępne na stronie internetowej NEAFC: www.neafc.org”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.