Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 3

Strona 3 z 10

(13) (9)

Sytuację tę potwierdza sprawozdanie zespołu ekspertów Komisji i państw członkowskich, którzy odbyli misję informacyjną w Angoli w dniach od 18 do 22 lutego 2008 r. Sprawozdanie z kontroli USOAP potwierdza, że obecnie wszyscy przewoźnicy z Angoli posiadają certyfi­ katy przewoźnika lotniczego (AOC) niezgodne z załącznikiem 6 Konwencji chicagowskiej. Nie przewi­ duje się sfinalizowania certyfikacji tych przewoźników, zgodnie z przedstawionym organizacji ICAO planem działań naprawczych, przed dniem 31 maja 2009 r.


SSCA poinformował Komisję o cofnięciu AOC następu­ jącym przewoźnikom lotniczym: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines i Imtrec Avia­ tion. Ponadto zawieszono do dnia 12 kwietnia 2009 r. AOC dla PMT Air z powodu braku zgodności z kambodżańskimi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego.

(14)

(10)

W dniu 6 października 2008 r., zgodnie z art. 7 rozpo­ rządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja wystosowała pismo do właściwego organu Angoli, w którym orga­ nowi temu i każdej linii lotniczej, której koncesję wydano w Angoli, umożliwiono zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, zanim podjęta zostanie decyzja. Ponadto każda z tych linii lotniczych została równocześnie poproszona o przedstawienie swoich uwag na piśmie i/lub w formie ustnej prezentacji Komisji oraz Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Jednak nadal występują zastrzeżenia w zakresie bezpie­ czeństwa odnośnie do przewoźnika Siem Reap Airways International. AOC tego przewoźnika jest nadal ważne bez żadnych ograniczeń geograficznych, natomiast uzys­ kano dowody, że przewoźnik ten nie spełnia wymogów kambodżańskich przepisów dotyczących lotnictwa cywil­ nego ani wymogów ICAO. W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnik ten powi­ nien podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać wpisany do załącznika A. Komisja jest gotowa udzielić pomocy technicznej właściwym organom Króle­ stwa Kambodży i na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ponownie przeanalizuje sytuację tego przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dokumentacji przedłożonej przez właściwe organy Królestwa Kambodży.

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/49

Wszyscy przewoźnicy lotniczy z Republiki Filipin

(15)

Istnieją potwierdzone dowody poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa po stronie wszystkich prze­ woźników lotniczych certyfikowanych w Republice Filipin oraz braku dostatecznych możliwości zajęcia się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przewoźnikami lotni­ czymi certyfikowanymi na Filipinach, jak wskazuje utrzy­ manie obniżonego ratingu bezpieczeństwa tego kraju na poziomie kategorii drugiej przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) w swoim programie IASA, ponieważ Republika Filipin nie spełnia międzynarodowych norm bezpieczeństwa ICAO.

woźnicy ci w konsekwencji zaprzestali prowadzenia dzia­ łalności, należy wykreślić ich z załącznika A.

Przewoźnicy lotniczy z Sierra Leone

(21)

Właściwe organy Sierra Leone przekazały Komisji dowody potwierdzające wycofanie AOC przewoźnikowi Bellview Airlines (SL). Ponieważ przewoźnik ten zaprzestał działalności, powinien zostać wykreślony z załącznika A.

Yemenia – Yemen Airways

(22)

(16)

Dnia 13 października 2008 r. właściwe organy Filipin przedstawiły Komisji szczegółowy plan działań napra­ wczych w zakresie bezpieczeństwa filipińskiego lotnictwa cywilnego, który, po jego wdrożeniu, pozwoli Filipinom wykazać trwałą zgodność z normami ICAO, zarówno w odniesieniu do systemu nadzoru, jak i działalności przewoźników lotniczych, którym organ ten wydał koncesje. Zgodnie z tym planem około połowy działań naprawczych ma zostać zakończonych do dnia 31 grudnia 2008 r., a pozostałe do dnia 31 marca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.