Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 4

Strona 4 z 10

W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008 Komisja otrzymała informację od właściwych organów Republiki Jemenu oraz od przewoźnika Yemenia, że plan działań naprawczych został omówiony i zweryfikowany z Airbusem, który przeprowadził kontrolę przewoźnika w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji. Dnia 17 września 2008 r. Komisja otrzy­ mała wyniki tych rozmów.

(23)

(17)

W ramach USOAP właściwe organy Filipin wystąpiły do ICAO o przesunięcie na październik 2009 r. szczegó­ łowej kontroli krajowego urzędu transportu lotniczego, pierwotnie planowanej na listopad 2008 r.


(18)

Na początku 2009 r. Komisja Europejska zamierza prze­ prowadzić, przy pomocy państw członkowskich, ocenę bezpieczeństwa właściwych organów Filipin, obejmującą także sprawdzenie realizacji wyżej wymienionego planu działań naprawczych, aby zdecydować o właściwych metodach działania na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Przewoźnicy lotniczy z Gwinei Równikowej

(19)

Właściwe organy Gwinei Równikowej przekazały Komisji informacje o wydaniu certyfikatu przewoźnika lotniczego następującym przewoźnikom lotniczym: EGAMS i Star Equatorial Airlines. Ponieważ powyższe organy wykazały brak możliwości sprawowania stosownego nadzoru bezpieczeństwa nad przewoźnikami przez nie certyfiko­ wanymi, wymienieni dwaj przewoźnicy powinni zostać ujęci w załączniku A.

Komisja uważne przygląda się kwestii bezpieczeństwa tego przewoźnika i uważa, że wyniki kontroli na ziemi, przeprowadzone w odniesieniu do statków powietrznych eksploatowanych przez Yemenia na trasach do Wspól­ noty w okresie po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 715/2008, potwierdzają konsekwentną realizację przez przewoźnika planu działań naprawczych w zakresie obsługi technicznej i dyscypliny eksploatacyjnej, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu istotnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. W związku z kontrolami na ziemi statków powietrznych Yemenia, w wyniku których stwierdzono poważne uchybienia, w dniu 15 października Komisja wysłuchała stanowiska przewo­ źnika oraz otrzymała od niego dokumenty potwierdza­ jące, że przewoźnik odpowiednio zareagował oraz termi­ nowo i skutecznie usunął uchybienia. Dlatego też, na podstawie tych informacji, Komisja uważa, że nie jest konieczne podejmowanie dalszych działań. Państwa członkowskie będą regularnie sprawdzać skuteczność przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa w drodze priorytetowych kontroli na ziemi dotyczących statków powietrznych tego przewoźnika, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 351/2008.

Nouvelle Air Affaires Gabon

(24)

Przewoźnicy lotniczy z Kirgistanu

(20)

Organy Republiki Kirgiskiej przekazały Komisji dowody na wycofanie certyfikatów przewoźnika lotniczego nastę­ pujących przewoźników: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines i Osh Avia. Jako że prze­

Przewoźnik Nouvelle Air Affaires Gabon poprosił o możliwość wystąpienia w formie ustnej prezentacji przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło dnia 3 listopada 2008 r. Komisja przyjęła do wiadomości, że linia ta przeprowadziła reorganizację i rozpoczęła szereg działań naprawczych w celu ostatecz­ nego wykazania zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lotniczego. Jednak przewoźnik nie przedstawił udokumentowanych dowodów, iż plan działań naprawczych został zatwierdzony przez właściwe organy Gabonu i zweryfikowana została jego realizacja.

L 306/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

(25)

Jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru w zakresie bezpie­ czeństwa nad tym przewoźnikiem, właściwe organy Gabonu nie przedstawiły dowodów na to, że nadzór w zakresie eksploatacji statków powietrznych jest spra­ wowany zgodnie z międzynarodowymi normami i że środki, o których mowa w motywie 15 rozporządzenia (WE) nr 715/2008, zostały w przypadku tego przewo­ źnika wdrożone. Dnia 5 listopada 2008 r. właściwe organy Gabonu przekazały informacje dotyczące sprawo­ wania nadzoru nad określonymi przewoźnikami, którym certyfikaty wydano w Gabonie. Informacje te nie zawie­ rały żadnych dowodów odnoszących się do nadzoru w zakresie eksploatacji statków powietrznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.