Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 5

Strona 5 z 10

(29)

(26)

W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, Komisja uważa, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu.

(30)

Komisja docenia wysiłki przewoźnika zmierzające do realizacji działań naprawczych w celu usunięcia stwier­ dzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Jednak wobec braku dowodów ze strony właściwych organów Ukrainy, dotyczących sprawdzenia realizacji działań naprawczych oraz ich skuteczności w zakresie trwałego usunięcia stwierdzonych uchybień, Komisja uważa, w oparciu o wspólne kryteria, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu. Przed podjęciem jakichkol­ wiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem. Ukrainian Mediterranean Airlines Dnia 15 października 2008 r. przewoźnik poinformował Komisję o zakończeniu realizacji planu działań napra­ wczych, w wyniku którego usunięto wszystkie stwier­ dzone uprzednio uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i poprosił o możliwość wystąpienia na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Dnia 3 listopada 2008 r. wysłuchano Ukrainian Mediterranean Airlines. W trakcie wystąpienia przewoźnik ogólnie odniósł się do swojej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wpisa­ niem go do załącznika A oraz stwierdził, że stan bezpie­ czeństwa uległ poprawie, czego potwierdzeniem jest mniejsza liczba poważnych incydentów z jego udziałem na Ukrainie od 2007 r. w porównaniu do innych prze­ woźników ukraińskich. Dodał też, że jego AOC został przedłużony w dniu 31 października 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez właściwe organy Ukrainy. Prze­ woźnik przedstawił rzeczowe dowody dotyczące zatwier­ dzenia realizacji planu działań naprawczych przez Państwowy Urząd Lotnictwa Cywilnego Ukrainy w dniu 31 października 2008 r. Dnia 24 października poproszono właściwe organy Ukrainy o przesłanie Komisji szczegółowego sprawozda­ nia z kontroli realizacji działań naprawczych przez Ukraine Mediterranean Airlines, aby umożliwić Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dokonanie oceny zasadności działań naprawczych. Ponadto popro­ szono o przekazanie informacji dotyczących audytów i inspekcji, które organy te przeprowadziły u przewoźnika w odniesieniu do jego AOC oraz zgod­ ności z odpowiednimi normami ICAO i zalecanymi prak­ tykami. Komisja nie otrzymała żadnych dokumentów w tej sprawie od właściwych organów Ukrainy. Ponieważ organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad tym przewoźnikiem nie wykazały, iż zostały wdro­ żone i są egzekwowane odpowiednie normy bezpieczeń­ stwa, Komisja uznaje, że nie otrzymała koniecznych i dostatecznych dowodów pozwalających na dokonanie oceny zasadności planu działań naprawczych mających na celu trwałe usunięcie uchybień w zakresie bezpieczeń­ stwa, które doprowadziły do nałożenia zakazu wykony­ wania przewozów na przewoźnika zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r.


Przewoźnicy lotniczy z Ukrainy Ukraine Cargo Airways

(27)

Dnia 14 sierpnia 2008 r., w związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008, właściwe organy Ukrainy przekazały Komisji nowy AOC przewoźnika ważny od dnia 4 sierpnia 2008 r., informując, że w następstwie kontroli przewoźnika z czerwca i lipca 2008 r. podjęły decyzję o cofnięciu wszelkich uprzednio nałożonych ograniczeń i wydały zgodę na wpisanie do AOC następujących statków powietrznych przewoźnika: pięć IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO; jeden AN-12 o znaku rejes­ tracyjnym UR-UCN oraz dwa AN-26 o znakach rejestra­ cyjnych UR-UDM i UR-UDS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.