Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 6

Strona 6 z 10

Ponadto, zgodnie z nowym AOC przewoźnika, następujące statki powietrzne zostały wykreślone, gdyż nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa: cztery IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW; jeden AN-26 o znaku rejestracyjnym UR-UCP oraz jeden TU-154-B2 o znaku rejestracyjnym UR-UCZ. Dnia 31 października właściwe organy Austrii poinformowały właściwe organy Ukrainy o zamknięciu sprawy ustaleń z kontroli na ziemi SAFA, przeprowadzonych w 2007 i 2008 r., w statku powietrznym AN-12 o znaku rejestracyjnym UR-UCK, należącym do tego przewoźnika. Statek powietrzny został wykreślony z AOC przewoźnika.


(31)

(28)

Przewoźnik poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r. Na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego właściwe organy Ukrainy ponownie potwierdziły, że poprzedni brak zgodności dotyczący szeregu statków powietrznych, których eksploatacji zabroniono na mocy decyzji z lutego 2008 r., był spowodowany „decyzjami technologicznymi i ekonomicznymi”. Jednak organy Ukrainy nie wyjaśniły, w jaki sposób przewoźnik pokonał owe „technologiczne i ekonomiczne” trudności. Ponadto nie przekazano infor­ macji na temat nowej sytuacji przewoźnika, pozwalającej stwierdzić, czy jakiekolwiek działania naprawcze, podjęte w celu usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa całej floty, przyniosły trwałe rozwiązania.

(32)

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/51

(33)

Dlatego też, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykre­ ślony z załącznika A. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania prze­ wozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem. Ogólny nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad przewoźnikami z Ukrainy

kaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zanim zaproponuje dalsze kroki. Ogólne uwagi dotyczące pozostałych przewoźników ujętych w załącznikach A i B

(36)

(34)

Komisja zwróciła uwagę właściwych organów Ukrainy na fakt, że, pomimo wzmożonego nadzoru ze strony tych organów, monitorowanie działalności przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje na Ukrainie, nadal charakteryzuje się niepokojącymi wynikami kontroli na ziemi. Poproszono właściwe organy Ukrainy o przedstawienie wyjaśnień i podjęcie niezbędnych działań, tam gdzie jest to konieczne. Dnia 10 paździer­ nika organy te poinformowały Komisję o swojej działal­ ności w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do ukraińskich przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2008 Komisja poprosiła właściwe organy Ukrainy o przedstawienie sprawozdania z postępów w realizacji planu działań naprawczych wdrożonego w celu poprawy i wzmocnienia nadzoru w zakresie bezpieczeństwa lotni­ czego na Ukrainie. Dnia 10 października 2008 r. właś­ ciwe organy Ukrainy przedstawiły sprawozdanie z postępów w realizacji działań naprawczych. Sprawoz­ danie to pokazuje wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez właściwe organy Ukrainy, skutkujące licznymi kontrolami statków powietrznych, weryfikacją AOC i działaniami mającymi na celu egzekwowanie przepisów. Ze sprawozdania wynika również, że konieczne było przesunięcie na koniec roku większości działań, które przewidziano na wrzesień 2008 r., w tym przyjęcia kodeksu lotniczego oraz działań naprawczych dotyczą­ cych eksploatacji statków powietrznych. Komisja zwery­ fikuje realizację tego planu działań przed kolejnym spot­

Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólno­ towym wykazie uaktualnionym w dniu 24 lipca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.