Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 10

Strona 10 z 16

4 608 100 24 %

10 581 230 31 %

7 516 163 11 %

7 980 173 6%

(81)

Roczne inwestycje w produkcję drutów i skrętek PSC wzrosły o 73 % w okresie badanym. Inwestycje zostały poczynione nie tylko w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, ale także poprawy i dalszego usprawnienia procesu produkcji w celu zmniejszenia kosztów. Osiągnięto to mimo niekorzystnego kształtowania się rentowności. Zwrot z inwestycji (ROI), wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji, był zgodny z niekorzystną tendencją kształtowania się rentowności, zmniejszając się o 18 punktów procentowych. Szczyt osiągnięty w 2005 r. związany był z inwestycjami jednego przedsiębiorstwa. Komisji nie dostarczono dowodów odnośnie do zmniejszonej lub zwiększonej zdolności do pozys­ kiwania kapitału w okresie badanym. 4.2.4. R e n t o w n o ś ć i p r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e


2004 2005 2006 OD

(82)

(83)

Rentowność sprzedaży WE (% sprzedaży netto) Wskaźnik (2004 = 100) Przepływy pieniężne (w EUR) Wskaźnik (2004 = 100)

6,2 % 100 37 472 789 100

11,2 % 180 65 785 501 176

4,5 % 73 17 830 311 48

2,1 % 35 18 456 732 49

(84)

W okresie badanym rentowność wyrażona jako procent sprzedaży netto producentów wspólnoto­ wych objętych kontrolą wyrywkową spadła znacznie z 6,2 % w 2004 r. do 2,1 % w OD. Rentowność przemysłu wspólnotowego wykazywała te same tendencje co ceny sprzedaży przemysłu wspólnoto­ wego od 2005 r. Jest jasne, że zysk osiągnięty w OD nie jest wystarczający, aby zapewnić rentowność przemysłu wspólnotowego w długim okresie. Przepływy pieniężne netto generowane przez produkty objęte postępowaniem spadły o 51 %, z 37 mln EUR w 2004 r. do 18 mln EUR w OD. 4.2.5. K o s z t y p r a c y

2004 2005 2006 OD

(85)

Koszty pracy na jednego pracownika Wskaźnik (2004 = 100)

41 970 100

41 118 98

41 484 99

43 941 105

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/15

(86)

W okresie badanym koszty pracy w przemyśle wspólnotowym wzrosły o 5 %. Jest to naturalny wzrost i wynosi mniej niż stopa inflacji w tym okresie. 4.2.6. W i e l k o ś ć m a r g i n e s u d u m p i n g u

(87)

Uwzględniając wielkość, udział w rynku i ceny przywozu po cenach dumpingowych z kraju, którego dotyczy postępowanie, wpływu rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy nie można uznać za nieznaczny. 4.2.7. P o p r a w a s y t u a c j i p o w c z e ś n i e j s z y m d u m p i n g u

(88)

Nic nie wskazuje na to, że przemysł wspólnotowy nadrabia straty spowodowane wcześniejszym dumpingiem. 5. Wnioski dotyczące szkody

(89)

W okresie badanym większość wskaźników szkody odnosząca się do przemysłu wspólnotowego rozwijała się niekorzystnie. Podczas gdy konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 17 %, wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego pozostawała stabilna, a w rezultacie jego udział w rynku spadł o około 13 punktów procentowych. Podczas gdy ceny przywozu z Chin spadły o 45 %, cena jednostkowa sprzedaży produktu podobnego na rynku Wspólnoty stosowana przez produ­ centów wspólnotowych objętych kontrolą wyrywkową pozostawała mniej lub bardziej stabilna, pomimo 5 % wzrostu kosztów jednostkowych produkcji, wynikającego ze wzrostu kosztów energii i surowców. W rezultacie rentowność spadła z 6,2 % w 2004 r. do 2,1 % w OD, co jest wyraźnie niewystarczające dla tego typu przemysłu. Przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji także były zgodne z niekorzystną tendencją, zmniejszając się odpowiednio o 51 % i 18 punktów procentowych w okresie badanym.

(90)

Tylko kilka wskaźników kształtowało się w korzystny sposób w okresie badanym. Produkcja i moce produkcyjne wzrosły odpowiednio o 3 % i 13 %. Inwestycje wzrosły o 73 %. Jednak, jak wspomniano powyżej, fakt ten należy rozpatrywać w świetle znacznego wzrostu w konsumpcji we Wspólnocie (+ 17 %).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.