Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 15

Strona 15 z 16

(124) W związku z powyższym uznaje się, że zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego

tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz pochodzący z ChRL powinny zostać nałożone na poziomie niższego marginesu dumpingu i niższego marginesu szkody, zgodnie z zasadą niższego cła. W niniejszym przypadku wszystkie stawki cła powinny być dostosowane do poziomu ustalonych marginesów szkody.

(125) Indywidualne

stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały określone na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) mają wyłączne zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie, i wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwa, tj. przez konkretne wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsię­ biorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozpo­ rządzenia, w tym przez podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawce cła stosowanej względem „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.


(126) Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego dla

przedsiębiorstw (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmują­ cych się produkcją lub sprzedażą) należy niezwłocznie kierować do Komisji wraz ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą na rynek krajowy i na rynki zagraniczne, wyni­ kających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. Komisja, w stosownych przypadkach, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym, zmieni odpowiednio rozporządzenie poprzez uaktualnienie wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

(127) Proponuje się następujące cła antydumpingowe:

Przedsiębiorstwo

Margines usuwający szkodę

Margines dumpingu

Stawka cła antydumpingo­ wego

Kiswire Qingdao, Ltd Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

2,1 % 23,7 % 30,8 % 52,2 %

26,8 % 41,3 % 47,6 % 56,7 %

2,1 % 23,7 % 30,8 % 52,2 %

I. PRZEPISY KOŃCOWE (128) Aby zapewnić dobre zarządzanie, należy ustalić okres, w którym zainteresowane strony, które

zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mogłyby przed­ stawić swoje opinie na piśmie oraz złożyć wniosek o przesłuchanie. Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł antydumpingowych dokonane na potrzeby niniejszego rozpo­ rządzenia mają charakter tymczasowy i może zajść konieczność ich ponownego rozważenia w celu dokonania ostatecznych ustaleń,

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/21

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się tymczasowego cło antydumpingowe na przywóz drutu ze stali niestopowej (niepokrytego ani niepowleczonego bądź powleczonego lub pokrytego cynkiem) oraz skrętek ze stali niestopowej (pokrytych lub powleczonych bądź nie), zawierających 0,6 % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, objętych kodami CN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 oraz ex 7312 10 69 (kody TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 oraz 7312 10 69 91), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. 2. Stawka cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.