Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 16

(24)

(19)

(25)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawo­ wego w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu pochodzącego z ChRL normalną wartość należy ustalić zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu w odniesieniu do producentów, wobec których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji, kryteria MET są podsumowane poniżej: a) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest w tym zakresie znacznej ingerencji ze strony państwa; koszty nakładów w znacznym stopniu odzwierciedlają wartość rynkową; b) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podsta­ wowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standar­ dami rachunkowości oraz jest stosowana do wszyst­ kich celów;


(26)

L 306/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

c) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; d) prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną; e) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(27)

Po wszczęciu postępowania siedmiu chińskich produ­ centów eksportujących złożyło wniosek o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i odesłało formularz wniosku o MET w wyznaczonym terminie. W stosunku do trzech chińskich producentów eksportu­ jących zastosowany został art. 18 rozporządzenia podstawowego (zob. motywy 23 do 25 powyżej), w związku z czym ich wnioski o MET zostały odrzu­ cone. Jeżeli chodzi o pozostałe cztery przedsiębiorstwa lub grupy chińskich producentów eksportujących, ustalono, że żadne z nich nie spełnia wszystkich pięciu kryteriów MET. W dochodzeniu ustalono, że jeden chiński producent eksportujący nie mógł wykazać, iż spełnia kryterium 3, ponieważ wykazano, że cena płacona przez to przedsię­ biorstwo za prawo użytkowania gruntów nie odzwier­ ciedlała właściwie wartości rynkowej i dlatego stanowiła znaczne zniekształcenie przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej, które wpływało na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

(34) (33)

prawidłowo: przedsiębiorstwo rozpoczęło amortyzację aktywów dopiero w 1997 r., w tym aktywów nabytych w 1994 r. Przedsiębiorstwo nie udowodniło również braku ewentualnych zniekształceń przeniesionych z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej. W szczególności przedsiębiorstwo to podczas weryfikacji nie było w stanie dostarczyć dowodów dotyczących warunków, na jakich nabyło swoje aktywa, a także, że aktywa te zostały oszacowane, przeniesione i zaksięgowane (w tym kwoty odpisane) i zamortyzowane zgodnie ze swoją rynkową wartością. Dane przedłożone przez to przedsiębiorstwo po ujaw­ nieniu tych informacji nie zawierały żadnych nowych informacji ani dowodów, które mogłyby zmienić te usta­ lenia, dlatego ustalenia te zostały uznane za wstępnie potwierdzone. Trzecie przedsiębiorstwo nie było w stanie wykazać, że spełnia kryteria 1–3. Po pierwsze, dochodzenie wyka­ zało istnienie ogromnych nadwyżek, zarówno siły robo­ czej, jak i produkcji, pomimo to przedsiębiorstwo nadal inwestowało w dodatkowe moce. Uznano również, że względnie krótki okres ważności zezwolenia na prowadzenie działalności tego przedsiębiorstwa może stanowić przeszkodę dla długookresowych decyzji bizne­ sowych i planowania, a także wskazuje na pośrednią ingerencję ze strony państwa. Po drugie, ustalono, że system rachunkowy tego przedsiębiorstwa nie przewiduje możliwości należności nieściągalnych; nie ma jasnej poli­ tyki dotyczącej różnych kategorii aktywów trwałych; obecne są błędy w kwotach amortyzacji; wykryto nieuza­ sadnione rezerwy oraz obecność pożyczek, które nie były poparte dowodami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.