Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 6

Strona 6 z 16

(38)

Wszyscy producenci eksportujący, którzy nie spełniali kryteriów przyznania MET, wystąpili także z wnioskiem o przyznanie IT w przypadku, gdyby nie otrzymali MET.

(45)

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono zatem wstępnie, że Turcja jest odpowiednim krajem analo­ gicznym w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(39)

Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono, że trzej chińscy producenci eksportujący spełniają wszystkie kryteria IT określone w art. 9 ust. 5 rozporzą­ dzenia podstawowego. Stwierdzono jednak, że czwarty producent eksportujący nie może otrzymać IT, ponieważ nie można było wykluczyć ewentualnej ingerencji państwa w jego ustalenia cenowe.


4.2. Metoda ustalania wartości normalnej

(46)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalna dla ChRL została określona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od współpracującego producenta w kraju analogicznym.

(47)

4. Wartość normalna 4.1. Kraj analogiczny

(40)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego w gospodarkach będących w okresie transformacji wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, ustala się na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w kraju trzecim o gospodarce rynkowej (kraj analogiczny).

Następnie zbadano, czy można uznać, że sprzedaż krajowa każdego typu produktu objętego postępowa­ niem, sprzedawanego w kraju analogicznym, była doko­ nywana w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, ustalając odsetek sprzedaży z zyskiem typu produktu, o którym mowa, na rzecz odbiorców niezależnych.

(48)

Dla większości typów produktu uznano, że cena krajowa tych typów nie stanowi odpowiedniej podstawy dla usta­ lenia wartości normalnej, ponieważ wielkość sprzedaży z zyskiem stanowiła mniej niż 10 % całkowitej wielkości sprzedaży.

(41)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania jako odpo­ wiedni kraj analogiczny dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL wskazano Turcję. Komisja zwróciła się do wszystkich zainteresowanych stron o ustosunkowanie się do tej propozycji.

(49)

(42)

Jedna z zainteresowanych stron przedstawiła swoje uwagi, proponując Tajlandię jako kraj analogiczny. Strona ta argumentowała, że obecność tylko jednego producenta w Turcji, który jest chroniony przez środki antydumpingowe, sprawia, że producent ten cieszy się niemal monopolistyczną pozycją na rynku tureckim. Komisja zwróciła się do znanych sobie przedsiębiorstw w Tajlandii oraz innych krajach trzecich, o których wiedziała, że znajdują się tam producenci produktu podobnego. Nie otrzymano jednak od tych producentów żadnych odpowiedzi na kwestionariusz.

Dla tych typów, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, wartość normalna została skonstruowana na podstawie własnego kosztu wytworzenia producenta zwiększonego o rozsądną kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych (SOiA) i marży zysku. Ta ostatnia została oparta o SOiA oraz zysk dla tej samej ogólnej kategorii produktów sprzedawanych na rynku krajowym przez producenta tureckiego, zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(50)

Dla jednego typu produktu, dla którego wielkość sprze­ daży z zyskiem stanowiła mniej niż 80 %, ale więcej niż 10 % całkowitej wielkości sprzedaży, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem dla tego typu.

L 306/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

4.3. Cena eksportowa

(51)

5.2. Wszyscy pozostali producenci eksportujący

(57)

W każdym przypadku, gdy produkt objęty postępowa­ niem był sprzedawany niezależnym klientom we Wspól­ nocie w ramach wywozu, cena eksportowa była ustalana zgodnie z art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.