Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5

Strona 1 z 16
15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA

zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określo­ nym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wskazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzys­ kały taką możliwość. Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu trakto­ wanego na zasadach rynkowych (MET) lub o indywidualne traktowanie (IT), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chińskim producentom eksportującym oraz władzom ChRL. Ośmiu producentów eksportują­ cych, łącznie z grupami przedsiębiorstw powiązanych, złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozpo­ rządzenia podstawowego lub o IT, gdyby w toku docho­ dzenia zostało ustalone, że nie spełniają oni kryteriów wymaganych do przyznania MET. Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, importerów i producentów we Wspólnocie Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postę­ powania, że może zostać zastosowana metoda kontroli wyrywkowej w celu ustalenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do koniecz­ ności kontroli wyrywkowej, a w przypadku pozytywnej decyzji – dobór próby, wystąpiono do wszystkich produ­ centów eksportujących w ChRL, importerów wspólnoto­ wych i producentów wspólnotowych o zgłoszenie się do Komisji i przedstawienie podstawowych informacji okreś­ lonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodze­ niem (od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.). Zważywszy na ograniczoną liczbę reakcji na możliwość kontroli wyrywkowej, zdecydowano, że nie jest ona konieczna dla chińskich producentów eksportujących ani importerów we Wspólnocie. W odniesieniu do producentów wspólnotowych, zważywszy na liczbę reakcji na możliwość kontroli wyrywkowej, Komisja zadecydowała o doborze próby zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Próba siedmiu przedsiębiorstw z siedzibą w siedmiu państwach członkowskich została dobrana w oparciu o największą reprezentatywną wielkość produkcji i sprzedaży prze­ mysłu wspólnotowego, jaką można objąć dochodzeniem w dostępnym terminie.

(5)

1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 3 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), wniesioną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Eurostress Information Service (ESIS) (skarżący) w imieniu produ­ centów reprezentujących większą część, w tym przy­ padku ponad 57 %, łącznej wspólnotowej produkcji drutów i skrętek PSC. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na istnienie dumpingu i wynikającej z niego istotnej szkody, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczęto dnia 16 lutego 2008 r., publi­ kując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiado­ mienie o wszczęciu postępowania”). 2. Strony, których dotyczy postępowanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.