Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 4

Strona 1 z 2
L 307/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/864/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dzenia (WE) nr 1925/2006 w dniu 30 listopada 2007 r. władze Czech zgłosiły Komisji projekt dekretu ustanawia­ jącego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych, w szczególności jego art. 2 ust. 3 i art. 4, jak również załączniki 4 i 5.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2 lit. b) i art. 12,

(3)

Artykuł 2 ust. 3 projektu dekretu ustanawia poprzez załącznik 4 wykaz innych substancji w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, jak również właściwe warunki stosowania tych substancji w produkcji suplementów diety.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie doda­ wania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, wobec braku prze­ pisów wspólnotowych, przewiduje powiadamianie o nowych przepisach krajowych dotyczących między innymi zakazu lub ograniczenia stosowania niektórych innych substancji w produkcji określonej żywności oraz ocenę tych przepisów.

Artykuły 2 ust. 3 i art. 4 projektu dekretu ustanawiają poprzez załącznik 5 wykaz roślin i innych substancji, których stosowanie w produkcji suplementów diety i środków spożywczych w ogólności jest zakazane.

(5)

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Komisja zasięgnęła opinii pozostałych państw członkowskich w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(2)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 12 odczyty­ wanym w powiązaniu z art. 11 ust. 2 lit. b) rozporzą­

(6)

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

Projekt dekretu w swym obecnym brzmieniu nie precy­ zuje, dlaczego substancje wymienione w załączniku 4 powinny być stosowane z określonymi w nim ogranicze­ niami ze względu na zdrowie publiczne.

18.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/5

(7)

Wobec braku zharmonizowanego prawodawstwa wspól­ notowego państwa członkowskie utrzymują swoje kompetencje w zakresie regulowania produkcji i obrotu towarami na ich terytorium, nie naruszając przepisów art. 28 i 30 Traktatu WE.

(13)

wadzenie do obrotu przedmiotowych produktów stano­ wiłoby realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(8)

W szczególności art. 2 ust. 3 projektu dekretu odczyty­ wany w powiązaniu z załącznikiem 4 wydaje się suge­ rować, że stosowanie w produkcji suplementów diety substancji innych niż te wymienione w załączniku 4 nie jest dozwolone.

Władze Czech nie przedstawiły żadnych dowodów uzasadniających ustanowienie wykazu substancji, których stosowanie w produkcji suplementów diety i ogólnie środków spożywczych jest zakazane.

(14)

(9)

Nawet w przypadku gdyby wykazano, że załącznik 4 jest uzasadniony ze względów zdrowia publicznego, projekt dekretu nie określa sposobu traktowania produktów produkowanych lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, ale niespełniających wymogów ustanowionych w art. 2 ust. 3 i art. 4 dekretu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (  Dz.U. L 273 z 17.10.2007)

 • Dz. U. L307 - 21 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 118 z 27.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

 • Dz. U. L307 - 16 z 200818.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 15 z 200818.11.2008

  Decyzja Rady 2008/868/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 11 z 200818.11.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

 • Dz. U. L307 - 9 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587) (1)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L307 - 1 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L307 - 0 z 200818.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.